Pages Menu
TwitterRssFacebook
Categories Menu

Posted on Mar 31, 2015 in Thư viện bài hoc | 0 comments

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Who are Liars?”

Học tiếng anh qua truyện ngắn “Who are Liars?”

A Sunday school teacher was giving her class the assignment for next week.

“Next Sunday,” she said, “we are going to talk about liars, and in preparation for the lesson, I want you all to read the Seventeenth Chapter in the Book of Mark.”

The following week at the beginning of the class, the teacher said, “Now all who have prepared for today’s lesson by reading the Seventeenth Chapter of Mark, please come to the front.” Half the class stood up and came forward.

“The rest of you may leave,” said the teacher, “these students are the ones I want to talk to. There is no Seventeenth Chapter in the Book of Mark!”

images

Dịch:

Ai là người nói dối? 

 

Giáo viên ở một trường học chủ nhật đang đưa bài tập về nhà để học sinh chuẩn bị cho tuần tới

“Chủ nhật tới”, giáo viên nói, “chúng ta sẽ nói về những người nói dối, và để chuẩn bị cho bài học, tôi đề nghị tất cả các em về nhà đọc chương 17 trong cuốn sách của Mark”

Tuần sau đó, khi bắt đầu vào buổi học giáo viên nói, “ bây giờ tất cả các em đã chuẩn bị cho bài học hôm nay bằng cách đọc chương 17 trong cuốn sách của Mark thì xin mời đứng dậy và đi lên phía trước”. một nửa lớp đứng dậy và tiến lên phía trước.

“ Những em còn lại có thể nghỉ”, giáo viên nói, “ đây chính là những học sinh tôi muốn nói chuyện. chẳng có chương 17 nào trong cuốn sách của Mark cả!

Note: Sunday school – trường học mở vào ngày chủ nhật, thường là do nhà thờ tổ chức. Mục đích: dạy về tôn giáo cho trẻ em hoặc dạy học miễn phí cho trẻ em ngèo, khó khăn…


Grammar notes:

– Thì quá khứ tiếp diễn (past continuous tense): was/ were + V.ing
A Sunday school teacher was giving her class the assignment

– Cấu trúc:

+ be going to: sẽ làm gì đó trong tương lai (gần như chắc chắn sẽ làm, đã được lên lịch)
We are going to talk about liars,…

+ want somebody to do something: muốn ai làm gì đó
want you all to read the Seventeenth Chapter in the Book of Mark

Comments

comments

Post a Reply