Bài tập câu trực tiếp gián tiếp nâng cao trong lời nói gián tiếp

-

Câu trần thuật (Reported speech) là một trong những dạng ngữ pháp được sử dụng phổ cập trong giờ Anh. Trong bài viết này, hãy cùng ELSA Speak tìm hiểu lý thuyết, ví dụ như minh họa và những dạng bài xích tập câu tường thuật tất cả đáp án chi tiết nhé!

Câu tường thuật trong tiếng Anh

Giới thiệu câu tường thuật, câu gián tiếp, trực tiếp

Câu trần thuật (Reported speech) hay có cách gọi khác là câu gián tiếp, được thực hiện để thuật lại tiếng nói của bạn khác.

Bạn đang xem: Câu trực tiếp gián tiếp nâng cao


*
*

Có hai mẫu mã câu trần thuật là:

Cách dùng
Ví dụ
Câu tường thuật trực tiếp (Direct speech)Thuật lại chính xác và đầy đủ ý nghĩa lời của bạn nói.→ Trích dẫn, thực hiện dấu ngoặc képShe said: “I don’t like this dress.”→ Cô ấy nói rằng: “Tôi ko thích chiếc váy này”He said: “I want lớn go home.”→ Anh ấy nói rằng: “Tôi mong về nhà”
Câu tường thuật con gián tiếp (Indirect speech)Thuật lại khẩu ca của một fan khác một phương pháp gián tiếp→ ko trích dẫn y nguyên, không sử dụng dấu ngoặc képShe said she didn’t lượt thích that dress.→ Cô ấy bảo rằng cô ấy không thích dòng váy kia.He said he wanted lớn go home.→ Anh ấy bảo rằng anh ấy hy vọng về nhà.

Cách chuyển câu thẳng sang loại gián tiếp trong tiếng Anh

Dưới đây là 4 bước cơ bạn dạng khi chuyển câu trực tiếp lịch sự câu con gián tiếp:

Bước 1: lựa chọn động từ bỏ tường thuật phù hợp

Khi có tác dụng dạng bài tập câu tường thuật, bạn cần lựa chọn động từ nhằm tường thuật sao cho tương xứng với ý nghĩa sâu sắc của câu. Một số trong những động từ bỏ tường thuật thông dụng trong tiếng Anh là:

Động tự tường thuật
Dịch nghĩa
Told, saidNói
AskedYêu cầu/Hỏi
DeniedPhủ nhận
PromisedHứa
SuggestedGợi ý, đề nghị

Ví dụ:

She told Maya that she had bought a new bag. (Cô ấy nói với Maya rằng cô ấy đã download 1 cái túi mới)William asked his son which shoes he liked best. (William hỏi đàn ông mình ưng ý đôi giầy nào nhất)
*
*
Bước 2: Lùi thì của hễ từ Câu trực tiếp
Câu gián tiếp
Thì lúc này đơn→ V1→ LearnThì thừa khứ đơn→ V2,ed→ Learned
Thì lúc này tiếp diễn→ is/are V_ing→ is/are learningThì thừa khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learning
Thì bây giờ hoàn thành→ have/has V2 have/has learntThì quá khứ hoàn thành→ had V2→ had leant
Thì hiện tại ngừng tiếp diễn→ have/has been V_ing→ have/has been learningThì quá khứ kết thúc tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Thì thừa khứ đơn→ V2,ed→ learnedThì vượt khứ trả thành→ had V2→ had learnt
Thì quá khứ tiếp diễn→ was/were V_ing→ was/were learningThì vượt khứ dứt tiếp diễn→ had been V_ing→ had been learning
Can/ may/ must→ Hana said: “I can’t see them”(Hana nói rằng: “Mình quan trọng thấy họ.”)Could/ might/ must; had to→ Hana said she could not see them.(Hana bảo rằng cô ấy bắt buộc thấy họ.)

Lưu ý bắt buộc nắm:

Ví dụ
Nghĩa
Could, should, would, might, ought to→ ko lùi thì“You should drink some milk,” she said.→ She said I should drink some milk.Cô ấy bảo rằng tôi cần uống một ít sữa
Câu thẳng đề cập sự thật hiển nhiên, chân lý→ giữ nguyên thì của hễ từ“The sun rises in the east,” he said.→ He said that the sun rises in the east.Anh ấy nói rằng mặt trời mọc làm việc đằng Đông.
Bước 3: Đổi những đại từ, tính từ sở hữu, tân ngữ Vị trí
Câu trực tiếp
Câu con gián tiếp
Chủ ngữIHe/ She
YouI/ We/ They
WeWe/ They
Tân ngữMeHim/ Her
YouMe/ Us/ Them
UsUs/ Them
Đại tự sở hữuMyHis/ Her
YourMy/ Our/ Their
OurOur/ Their
Đại từ bỏ sở hữuMineHis/ Hers
YoursMine/ Ours/ Theirs
OursOurs/ Theirs
Đại từ chỉ địnhThisThe/ That
TheseThe/ Those

Ví dụ 1: “Are you tired?” Jake asked.

→ Jake asked me if I was tired.

→ Jake hỏi tôi tất cả mệt không.

Ví dụ 2: My cát has brown fur,” she said.

→ She said that her cat has brown fur.

→ Cô ấy nói rằng mèo bên cô ấy có bộ lông màu nâu.

*
*
Bước 4: Đổi lại những trạng trường đoản cú chỉ thời gian, địa điểm Câu trực tiếp Câu gián tiếp
NowThen/ At the time
TodayThat day
YesterdayThe day before/ The previous day
TomorrowThe following day/ The day after/ The next day
The day before yesterdayTwo days before
The day after tomorrowTwo days after/ In two days’ time
AgoBefore
This weekThat week
Last weekThe week before/ The previous week
Next weekThe following week/ The week after/ The next week
ThisThat
TheseThose
HereThere

Ví dụ 1: She said, “I’ll remind you to water the plants tomorrow.”

→ She said she would remind me to water the plants the next day.

→ Cô ấy bảo rằng cô ấy vẫn nhắc tôi tưới cây vào ngày mai.

Ví dụ 2: “I went to visit my grandparents last week,” Lily said.

→ Lily said she had gone khổng lồ visit her grandparents the week before.

→ Lily bảo rằng cô ấy sẽ tới thăm các cụ vào tuần trước.

Bài tập câu tường thuật trong giờ Anh tự cơ bạn dạng đến nâng cao

1. Bài tập đưa câu trực tiếp sang con gián tiếp

1. “What are you doing?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. “Close the door,” Anne said.

Anne told them ………………………….

3. “Will you come to my party?” Linda said to them.

Linda invited them ………………………….

4. “Are you going by bus?” my teacher asked.

My teacher wanted khổng lồ ………………………….

5. “I don’t lượt thích this pink carpet,” she said.

She told me ………………………….

6. Nhung said: “She can not help you tomorrow.”

Nhung said ………………………….

7. “What would you do if you passed the exam?” The professor asked me.

The professor asked me ………………………….

8. “Do you và your big brother go khổng lồ the same school?” Maya asked her friend.

Maya asked her friend ………………………….

9. “Give me the red cup,” Selena told him.

Selena asked him ………………………….

10. “Hurry up,” He said lớn me.

He told me ………………………….

11. “You stole my phone, Alex!” said Lily.

Lily accused Alex ………………………….

12. “I want a xanh jacket for my birthday,” she said.

She said that ………………………….

13. “Don’t forget lớn turn off the light.” He said.

He reminded me ………………………….

14. “I should go trang chủ to vì chưng my homework”, said Lily.

Lily told me ………………………….

15. “Stand up, Daniel,” he said.

He asked Daniel ………………………….

16. “She works in a station,” He said.

He said that ………………………….

17. “They have not eaten dinner”

He told me ………………………….

18. “I was brushing my teeth when Minh called,” he said.

He said ………………………….

19. “I will visit my grandparents tomorrow.”

He told me that ………………………….

20. Daniel said: “Where are you going on your vacation this week?

Daniel asked me ………………………….

21. “Are you serious?” she asked him.

She asked him ………………………….

22. “Can I meet you at the meeting?” He asked me.

He asked me ………………………….

23. “Dinner will be served after 6 m.m,” said my aunt.

My mother said ………………………….

24. “Are you going to the restaurant?” she asked me.

He wanted lớn know ………………………….

25. “Did you see the black cat?” she asked me.

She asked me ………………………….

2. Dạng bài bác tập viết lại câu tường thuật

1. “Where is my phone?” he asked.

2. “What are you doing?” he asked.

3. “Has Emily talked khổng lồ Jessica?” my sister asked me.

4. “Are you going to lớn bed?” she asked me.

5. “Did you lock the door?” she asked me.

6. “I could play the guitar when I was seven,” she said.

7. “I don’t like peanut butter,” he said.

8. “You should go khổng lồ school early,” Lily said.

9. “Will you help me, please?” Becky asked.

10. ”Don’t play the guitar in this room,” the music teacher said.

11. ”What are they talking about?”

12. “I have just sent a letter to Hoa,” Bella said.

13. “Do you like listening khổng lồ music?” Alex asked.

14. “Which bike do you lượt thích best?” My brother asked me.

15. “Why don’t you help Jack?” Jenny asked her.

16. “Can I pick you up at 8 p.m?” she asked.

17. “Where is the ideal place to lớn go camping?” Nhung asked.

18. “Hank, please don’t tell anyone your salary.” said Tom.

19. “I’ll hotline you tomorrow.”

20. “When was your daughter born?” said the doctor lớn Linda.

21. “Did Daniel send the book to you?” He asked.

22. “Can I help you, David?” asked Harry.

23. “Don’t tell her about it.” she said.

24. “Did you buy the red dress?” she asked me.

25. The boy asked, “Who made the noise?”

*
*

3. Bài tập câu trần thuật trắc nghiệm

1. Lily said she was leaving for Hanoi _________.

A. Next week

B. The week previous

C. Following week

D. The following week

2. The teacher asked students_________ .

A. Why did they slept

B. Why they were sleeping

C. Why they sleep

D. Why were they sleeping

3. Daniel said that Tokyo _________ more lively than Seoul.

A. Is

B. Be

C. Was

D. Were

4. Jack was pessimistic about the exam. I advised him _________.

A. No worry

B. Not worry

C. No to lớn worry

D. Not khổng lồ worry

5. He wanted khổng lồ know where they _________.

Xem thêm: Đi đám cưới có nên mặc quần jean đi dự tiệc ? đi đám cưới có nên mặc quần jean

A. Had lived

B. Lived

C. Was lived

D. Has lived

6. He asked me if I _________.

A. Had seen that car

B. Saw that car

C. Has seen that car

D. See that car

7. Henry told me that he _________ home after the event.

A. Walked

B. Had walked

C. Walking

D. Was walking

8. Leo asked her _________ .

A. What time does the meeting end

B. What time the meeting end

C. What time the meeting ended

D. What time did the meeting end

9. My friend _________ me there’s been an accident on that street.

A. Asked

B. Said

C. Spoke

D. Told

10. Jenny wonders _________ doing well at school.

A. Whether her sisters are

B. If her sisters were

C. Her sisters were

D. Her sisters are if

11. David asked Timmy why _________ the film on television the day before.

A. Didn’t he watch

B. Hadn’t he watched

C. He doesn’t watch

D. He hadn’t watched

12. She asked me if I _________ speak Vietnamese.

A. Could

B. Can

C. Will

D. Was

13. She wanted khổng lồ know what they _________.

A. Doing

B. Were doing

C. Did

D. Had been doing

14. The mother asked her son where _________.

A. Was

B. Is

C. Had been

D. Has been

15. Mimi wanted khổng lồ know if he _________.

A. Was going to the cinema

B. Went khổng lồ the cinema

C. Goes to lớn the cinema

D. Had gone lớn the cinema

16. Bloom asked where_________.

A. Her book is

B. Her book was

C. Her book had been

D. Her book had been being

17. The manager asked us what we_________.

A. Talked about

B.had been talked about

C. Were talking about

D. Talking about

18. Max asked whether I _________ this game.

A. Had played

B. Have played

C. Was played

D. Played

19. My sister asked me how long I _________ lớn study in America.

A. Planned

B. Was planning

C. Had been planning

D. Planning

20. Minh advised her husband _________ too much.

A. Wasn’t drinking

B. Don’t drink

C. Had not drunk

D. Not to drink

21. She told me she _________.

A. Didn’t finish her homework

B. Hadn’t finished her homework

C. Had not been finishing her homework

D. Wasn’t finishing her homework

22. He says he _________ London the next week.

A. Goes

B. Was going to

C. Is going to

D. Had been gone

23. I told Nick that my parents would come there to visit us _________.

A. The following day

B. Tomorrow

C. Yesterday

D. Next day

24. Emma told me that she _________ anymore.

A. Didn’t love me

B. Not to love me

C. Wasn’t loving me

D. Would not be loving me

25. My dad said that he had done it the week before.

A. The following week

B. The week before

C. The next week

D. Last week

*
*

Đáp án bỏ ra tiết

1. Bài xích tập đưa câu thẳng sang con gián tiếp

1. She asked me what I was doing.

2. Anne told them lớn close the door.

3. Linda invited them khổng lồ come khổng lồ her party.

4. My teacher wanted to know whether she was going by bus.

5. She told me that she didn’t like that pink carpet.

6. Nhung said she could not help me the next day.

7. The professor asked me what I would vì chưng if I had had that scholarship.

8. Maya asked her friend whether she & her big brother went to the same school.

9. Selena asked him to lớn give her the red cup.

10. He told me to lớn hurry up.

11. Lily accused Alex of stealing his phone.

12. She said that she wanted a blue jacket for her birthday.

13. He reminded me lớn turn off the light.

14. Lily told me that she should go trang chủ to vì chưng her homework.

15. He asked Daniel lớn stand up.

16. He said that she worked at a station.

17. He told me that they hadn’t eaten dinner.

18. He said he had been brushing his teeth when Minh called.

19. He told me that he had visited his grandparents the following day.

20. Daniel asked me where I was going on my vacation that week.

21. She asked him if he was serious.

22. He asked me if he could meet me at the meeting.

23. My mother said that lunch would be served before 11 a.m

24. He wanted to know if I was going lớn the restaurant.

25. She asked me if I had seen the đen cat.

2. Dạng bài xích tập viết lại câu tường thuật

1. He asked where his phone was.

2. He wanted khổng lồ know what I was doing.

3. My sister asked me if Emily had talked to Jessica.

4. She wanted to lớn know if I was going to bed.

5. He asked me if I had locked the door.

6. She said she could play the guitar when she was three.

7. He said that he didn’t lượt thích peanut butter.

8. Lily said that I should go to lớn school early.

9. Becky asked me lớn help her.

10. The music teacher told us not khổng lồ play guitar in that room.

11. She asked me what they were talking about.

12. Bella told me that she had just sent a letter khổng lồ Hoa.

13. Alex asked me if I liked listening to lớn music.

14. My brother asked me which xe đạp I liked best.

15. Jenny wanted lớn know why she didn’t help Jack.

16. She asked me if she could pick me up at 8 p.m.

17. Nhung asked where the ideal place khổng lồ go camping was.

18. Tom asked Hank not to tell anyone about his salary.

19. I told him that I would hotline him the next day.

20. The doctor asked Linda where her daughter had been born.

21. He asked if Daniel had sent the book lớn me.

22. Harry asked David if he could help him.

23. She told me not to tell her about it.

24. She asked me if I had bought the red dress.

25. The boy wanted to know who was making the noise.

3. Bài xích tập câu trần thuật trắc nghiệm

1. D2. B3. C4. D5. A
6. A7. B8. C9. D10. B
11. D12. A13. B14. C15. A
16. B17. C18. A19. B20. D
21. B22. C23. A24. A25. B

Trên đây là 70+ bài tập câu tường thuật nhưng ELSA Speak đang tổng hợp được. Chúng ta hãy chăm chỉ ôn luyện để đạt công dụng cao trong số kỳ thi nhé.

Ngoài ra, để nâng cao trình độ giờ Anh một cách toàn diện, bạn hãy luyện tập liên tục cùng phầm mềm ELSA Speak. Đây là vận dụng luyện nói tiếng Anh số 1 thế giới, thực hiện A.I. để nhận diện tiếng nói và sửa lỗi phát âm tức thì lập tức.

*
*

Đồng thời, qua 5.00+ bài học, 25.000+ bài luyện tập tại ELSA Speak, bạn sẽ được nâng cao kỹ năng toàn diện, trường đoản cú nghe, phạt âm, thừa nhận âm, hội thoại,… Nhờ vấn đề ôn luyện các mẫu câu, chúng ta còn hoàn toàn có thể luyện tập thêm nhiều cấu trúc, ngữ pháp không giống trong giờ đồng hồ Anh.

Chỉ với 10 phút luyện tập mỗi ngày cùng ELSA Speak, trình độ ngoại ngữ của bạn sẽ được cải thiện đến 40%. Vậy còn chần chờ gì nữa nhưng không đăng ký ELSA Pro để xóa sổ “nỗi hại giao tiếp” giờ Anh ngay lập tức hôm nay!

Chắc hẳn đầy đủ ai học căn bạn dạng tiếng Anh cũng đều biết đến câu trực tiếp con gián tiếp (câu tường thuật – reported speech). Tuy nhiên để nắm rõ cùng như vận dụng thành thạo loại câu này thì không phải là dễ. Vì chưng đó, trong bài viết hôm nay, lis.edu.vn để giúp bạn nắm rõ hơn kết cấu cũng như những xem xét đối cùng với phần ngữ pháp này nhé. Hãy xem ngay lập tức nhé!


1. Câu thẳng là gì? Câu con gián tiếp là gì?

Câu trực tiếp (direct speech) là câu dùng làm trích dẫn đúng chuẩn lời nói của bạn khác. Mệnh đề được tường thuật lại sẽ được đặt trong lốt ngoặc kép.

Cấu trúc của câu trực tiếp: Mệnh đề trần thuật + “mệnh đề được tường thuật”Ví dụ: Jane said: “I will visit my grandparents tomorrow.” (Jane nói: “Tôi sẽ đến thăm các cụ của tôi vào trong ngày mai.”)

Câu loại gián tiếp (hay còn được gọi là câu trần thuật – indirect speech) là các loại câu dùng để mô tả lại, thuật lại lời nói của bạn khác bởi lời của mình. Câu tường thuật không đặt trong lốt ngoặc kép.

Cấu trúc của câu con gián tiếp: Mệnh đề tường thuật + (that) + mệnh đề được tường thuật.Ví dụ: Jane said she would visit her grandparents the next day. (Jane nói rằng cô ấy sẽ tới thăm ông bà vào trong ngày hôm sau.)
*
*
*

Chuyển câu thẳng sang gián tiếp


4. Bài bác tập câu trực tiếp gián tiếp

Rewrite the sentences without changing the meanings. (Viết lại những câu tiếp sau đây mà không biến đổi nghĩa của chúng.)

Khoa said: “I have khổng lồ complete my homework today”.

Khoa said that __________________.

“What can I prepare for your birthday party?” Hoa asked me.

Hoa wanted to lớn know what __________________.

“Are you going to lớn visit your grandparents this weekend?” He asked me.

He asked me if __________________.

“Be quick!” He said.

He told me __________________.

“Don’t go out too late!” My mom said.

My mom told me __________________.

The English teacher said lớn us: “ Remember lớn complete your homework!”.

The English teacher told us lớn __________________.

She asked me: “Have you ever been to tp hcm city?”

She asked me if __________________.

My friend said: “ I’ll go fishing next week”.

My friend said that __________________.

“Are you sick?” He asked.

He asked __________________.

John said to lớn me: “ I gave Lora a birthday present yesterday”.

John said to lớn me that __________________.

Xem đáp ánKhoa said that he had lớn complete his homework that day. (“Khoa bảo rằng anh ấy phải ngừng bài tập hôm nay”.)Hoa wanted to lớn know what she could prepare for my birthday party. (“Hoa hy vọng biết cô ấy gồm thể chuẩn bị gì mang đến buổi tiệc sinh nhật của tôi”.)He asked me if I was going to lớn visit my grandparents that weekend. (“Anh ấy hỏi tôi rằng tôi tất cả đi thăm các cụ tôi vào vào cuối tuần này không”.)He told me to be quick. (“ Anh ấy bảo tôi cấp tốc lên”.)My mom told me not to go out too late. (“Mẹ bảo tôi không được ra bên ngoài quá muộn”.)The English teacher told us to lớn remember to complete our homework. (“Giáo viên giờ Anh nhắc công ty chúng tôi nhớ xong xuôi bài tập về nhà”.)She asked me if I had ever been to tp hcm city. (“Cô ấy hỏi tôi đã lúc nào đến tp. Hcm chưa”.)My friend said that he would go fishing the following week. (“Bạn tôi bảo rằng anh ấy vẫn đi câu cá vào tuần sau”.)He asked If I was sick. (“Anh ấy hỏi tôi bị gầy rồi buộc phải không”.)John said lớn me that he had given Lora a birthday present the previous day. (“John nói với tôi rằng ngày hôm qua anh ấy đã tặng ngay Lora một món xoàn sinh nhật”.)