BỘ ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI TIẾNG ANH LỚP 6 CÓ ĐÁP ÁN, FILE NGHE VÀ PDF

-

150 đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn giờ Anh bao gồm đáp án vị Vn
Doc.com sưu tầm và đăng tải sau đây sẽ là mối cung cấp tài liệu vô cùng nhiều chủng loại và có ích giúp các bạn nâng cao chất lượng môn học. Tổng hợp đề thi có kèm đáp án, giúp các em học tập sinh tiện lợi luyện tập cùng đối chiếu. Tiếp sau đây mời chúng ta vào tham khảo.

Bạn đang xem: Bộ đề thi học sinh giỏi tiếng anh lớp 6 có đáp án, file nghe và pdf


I. Tổng phù hợp đề thi học tập sinh xuất sắc tiếng Anh lớp 6 mới

Bộ đề thi HSG tiếng Anh 6 gồm đáp án bên dưới đây bao gồm nhiều dạng bài xích tập giờ Anh nâng cấp lóp 6 khác biệt giúp những em ôn tập những khả năng tiếng Anh cơ bạn dạng cũng như ôn tập số đông chuyên đề tự vựng - Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh trọng tâm hiệu quả.

Lưu ý: bạn đọc truy cập vào từng đường liên kết để xem thêm & tải về đề thi và đáp án.

Còn nữa ...


II. Bộ đề thi học tập sinh tốt lớp 6 môn tiếng Anh

1. Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh lớp 6 có đáp án số 1

I. Lựa chọn từ bao gồm phần gạch chân được phân phát âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. đô thị B. Fine C. Kind D. Like

7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Home D. Mother

II. Chọn một từ không cùng nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Hãng apple D. Blue


3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube

8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn câu trả lời đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để ngừng các câu sau

1. She ………………. Khổng lồ the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vị you work? - I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going khổng lồ the ……………….. Now. I want to buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien bởi vì when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re


11. ………………. You lượt thích a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Khổng lồ Hue on Sunday?

A. Khổng lồ go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào khu vực trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi mẫu sau đây có một lỗi không nên hãy tìm và sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes to work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s lớn go shopping!

5. They lượt thích watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs do you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. đến dạng đúng của rượu cồn từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.


4. What you……………….. (do) this summer vacation?

- We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau gồm nghĩa thực hiện từ hoặc team từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?..........................................................................

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening.............................

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.............................................................................

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………...........................

5. What/ there/ front/ your house?..........................................................................

6. Where/ your father/ sit/ now?............................……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

ĐÁP ÁN

I. Chọn từ tất cả phần gạch ốp chân được phát âm không giống so với những từ còn lại

1 - A; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - A; 6 - A; 7 - C; 8 - C;

II. Lựa chọn 1 từ không cùng nhóm với các từ còn lại

1 - D; 2 - C; 3 - A; 4 - A; 5 - C; 6 - A; 7 - A; 8 - B;

III. Chọn đáp án đúng nhất (A, B, C hoặc D) để kết thúc các câu sau

1 - C; 2 - D; 3 - C; 4 - B; 5 - C;

6 - D; 7 - C; 8 - C; 9 - B; 10 - B;

11 - B; 12 - C; 13 - C; 14 - B; 15 - C;

16 - B; 17 - B; 18 - A; 19 - A; đôi mươi - D;

IV. Em hãy điền một giới từ thích hợp điền vào vị trí trống để kết thúc các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store and she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I like the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair & the bed.

V. Mỗi dòng sau đây có một lỗi sai hãy tìm và sử lại cho đúng

1 - for thành at;

2 - goes thành go;

3 - tall thành taller

4 - lớn go thành go;

5 - watch thành watching;

6 - with thành by;

7 - childs thành children

8 - isn"t thành doesn"t

9 - much thành many

10 - tomatos thành tomatoes

VI. đến dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) khổng lồ work by bike everyday?

2. We ………aren"t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do).....is doing.... Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

- We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.


5. She ………doesn"t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau gồm nghĩa thực hiện từ hoặc nhóm từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?...........What time does Nga get up in the morning?.......

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening..............You can play games in the afternoon but you must bởi homework in the evening...............

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?.........Does Lan walk or ride a xe đạp to school?...............

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………When it is hot, we often go swimming...........

5. What/ there/ front/ your house?..............What are there in front of your house?.............

6. Where/ your father/ sit/ now?............Where is your father sitting now?………

7. My class/ start/ seven/ morning……..My class starts at seven o"clock in the morning…………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..……I don"t often go swimming with my friends…………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy nhiên now.……Huy is reading book and his sister is singing English tuy nhiên now.………

2. Đề ôn thi học sinh xuất sắc lớp 6 môn giờ Anh số 2

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. One B. Doctor C. Box D. Jog

2. A. Thin B. There C. Their D. Brother

3. A. Hi B. Fine C. Night D. This

4. A. Và B. Name C. Thanks D. Am

5. A. Go B. Overnight C. Vì chưng D. Moment

6. A. How B. Now C .slow D. Town

II. Choose the correct answer khổng lồ complete the following sentences.

1. There is ……soda in the can.

A. A

B. Any

C. Some

D .an

2. …….........weekends he usually goes fishing.

A. In

B .For

C. On

D. At

3. Hoa & I …............funny stories.

A. Reading

B. Am reading

C. Is reading

D. Are reading

4. How….............kilos of meat vày you want?

A .much

B. Many

C. Long

D. Often

5. She wants …...........an English teacher.

A .being

B. To be

C. Is

D. Be

6. I vày not go to school…........Sundays.

A. On

B. In

C. At

D. For

7. John likes sports very much. He usually plays …...........after school .

A. Games và geography

B. Soccer and literature

C. Volleyball and soccer

D. Volleyball and swimming

8. I…..........in the morning.

A. Shower

B. Take showers

C. Take the shower

D. Take a shower

9. What…...........your favorite food?

A. Do

B. Does

C. Is

D. Are

10. …….......does she go jogging? Once a week.

A. How often

B. How long

C. How about

D. How

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according khổng lồ their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because likes village house end beautiful walks are

Lan lives in a(1) ............... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).................. There is a garden in front of the (3) ................. In the garden there (4) beautiful flowers . She lives( 5) her school , so every morning she (6)............ To lớn school with her (7).......... . Her classes star at seven and they (8)........... At eleven . She (9).......... Studying English (10) ..........she love khổng lồ read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What you ……………..(do ) now ?- I…………….. ( listen ) lớn music.

2. My mom always…………….. (go)to work early.

3. You often …………….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They …………….. (not play ) in the evenings .

6. She likes…………….. (read) but she (not read) now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>...........................................................................................................................................

2. She / go / swim / once a week.

=>...........................................................................................................................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>............................................................................................................................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>........................................................................................................................

5. When / hot / he / go / swim.

=>.............................................................................................................................

6. There / twenty oranges / one táo apple / table

=>........................................................................................................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning khổng lồ the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

=> My class has.............................................................................................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house......................................................................................

3. We usually ride khổng lồ school.

=> We usually go.........................................................................................................

4. The school is big.

=> It is .....................................................................................................................................

VIII. Đặt câu hỏi cho thành phần được gạch bên dưới :

1. Linh has milk & eggs for breakfast .

2. My father has lunch at home.

3. Mai’s brother wants a glass of orange juice.

4. Miss Thu needs a kilo of tea.

5. Dung wants five boxes of chocolate.

6. He goes to the cinema once a week.

7. Lan is going khổng lồ live in China.

8. They are going lớn bring me some flowers.

9. Miss Hoa is going to lớn stay in a hotel tonight.

10. The Mekong Riveris the longest river in Viet Nam.

11. He speaks French.

12. I am from Japan.

13. A kilo is twenty thousand dongs.

14. She is going to stay at hometomorrow.

IX. Đặt thắc mắc cho những câu vấn đáp sau:

1. What ......................................................... ?

I’m going to play tennis this Saturday.

2.Where .....................................................…?

My sister & her family live on Tran Phu Street.

3. How much ................................................ ?

There is some cheese in the fridge.

4. How many ................................................ ?

I want three eggs for my breakfast.

5. What time .................................................?

They often have dinner at 8 every evening .

6. How often ............................................................ ?

She goes to lớn the movies twice a month.

7. How ...................................................................... ?

He goes khổng lồ work by car.

8. What màu sắc ........................................................ ?

Her eyes are brown .

9. How long ........................................................ ?

I am going lớn stay in Hue for 5 days .

10. Where ................................................................. ?

He is from Australia

XI. Đọc đoạn văn, trả lời câu hỏi:

1. Every morning, Bi gets up at six. He watches his face và brushes his teeth. At six – thirty he eats breakfast, then he goes to lớn school. At twelve thirty, he goes trang chủ and has lunch. In the afternoon, he plays soccer. In the evening, he does his homework, then watches television.

1. What does Bi do?

..............................................................................................................................................

2. What time does he get up every morning?

......................................................................................................

3. What does he vì chưng after breakfast?

...................................................................................................................

4. Does he go to school in the afternoon?

.........................................................................................................

5. What does he vày in the evening?

..................................................................................................................

2. Thu’s school is in the city. It’s on Tran Phu Street . It ‘s a big school . It has three floors & twenty classrooms. Thu is in grade six. Her classroom is on the second floor. Thu goes to lớn school in the morning. She has classes from seven to lớn half past eleven.

1. Is Thu’s school small or big?

.........................................................................................................

2. How many classrooms are there in her school?

.........................................................................................................

3. Where is her classroom?

.........................................................................................................

4. What time bởi vì her classes start?

.........................................................................................................

3. Miss Trinh is ..........................singer. She is small ...............thin. She ...............long đen hair & .......................oval face. ........................has black eyes, ....................small nose and full lips. She ...............young và .........................

1. What does Miss Trinh do?

.........................................................................................................

2. Is she fat or thin?

.........................................................................................................

3. What màu sắc is her hair?

.........................................................................................................

4. Does she have an oval face?

.........................................................................................................

5. Is she young or old?

.........................................................................................................

4. Miss Van is my teacher. She‘s twenty-five years .................... She .......................very beautiful. She .....................an oval face and round black eyes. ..........................lips are full . ..................has long brown hair and a straight nose. Her ........................food is fish ...............her favorite drink is orange ............................ .

1. What does Miss Van do?

.........................................................................................................

2. How old is she?

.........................................................................................................

3. Is she very beautiful ?

.........................................................................................................

4. Does she have a round face or an oval face?

.........................................................................................................

5. What color is her hair?

.........................................................................................................

6. What food does she like best?

.........................................................................................................

ĐÁP ÁN

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1 - A; 2 - A; 3 - D; 4 - B; 5 - C; 6 - C;

II. Choose the correct answer khổng lồ complete the following sentences.

1 - C; 2 - D; 3 - D; 4 - B; 5 - B;

6 - A; 7 - C; 8 - D; 9 - C; 10 - A;

III. Arrange the plural nouns in the columns :/s/ ,/z/, /iz according khổng lồ their pronunciations. (2ms)

numbers, teachers, classes, days, books, games, students, days, places, desks

/ s /

/ iz /

/ z /

books; students, desksclasses; places;numbers; teachers, days; games;

IV. Fill in each gap with a suitable word from the box.(4ms)

near friends because village house over beautiful walks

Lan lives in a (1) .........village...... With her father ,mother, sister. She lives in a small house . It is not very large but very (2).......beautiful........... There is a garden in front of the (3) ......house........... In the garden there (4) ....are.... Beautiful flowers . She lives( 5) ....near....her school , so every morning she (6)......walks...... To school with her (7).....friends..... . Her classes star at seven và they (8).....end...... At eleven . She (9).....likes..... Studying English (10) ....because......she loves to lớn read books in English.

V. Complete the sentences with the correct tense of the verbs. (4ms)

1. What ……are you doing………..(do ) now ?- I……am listening……….. ( listen ) lớn music.

2. My mom always………goes…….. (go)to work early.

3. Vị You often ………eat…….. (eat ) vegetables for your breakfast ?

4. Are There …………….. (be)14 classrooms in your school ?

5. They ………don"t play…….. (not play ) in the evenings .

6. She likes………reading…….. (read) but she (not read) .... Is not reading .....now.

VI. Use the cues khổng lồ write complete sentences.(3ms)

1. What /he /want/ do?

=>.................What does he want?.......................

2. She / go / swim / once a week.

=>.................She goes swimming once a week.........................

3. I / always / eat / breakfast/six.

=>..........I always eat breakfast at six......................

4. What / weather/ lượt thích / Autumn ?

=>.............What is the weather lượt thích in Autumn?.......................

5. When / hot / he / go / swim.

=>...............When it is hot, he goes swimming.........................

6. There / twenty oranges / one hãng apple / table

=>...............There are twenty oranges and one táo apple on the table.........................

VII. Rewrite the second sentence so that it has the same meaning to the first.(2ms)

1.There are forty students in my class.

Xem thêm: Khám phá bộ sưu tập 500 chiếc mâm đồng cổ giá 11000 usd, khám phá bộ sưu tập 500 chiếc mâm gỗ cổ

=> My class has.....................forty students....................

2. The flower garden is in front of the house.

=> The house..........is behind the flower garden.....................

3. We usually ride khổng lồ school.

=> We usually go....................to school by bike......................

4. The school is big.

=> It is ...................a big school...............................

3. Đề thi học sinh tốt tiếng Anh lớp 6 số 3

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1/ a; cottage

2/ a; climbing

3/ a; sound

4/ a; problem

5/ a; grew

6/ a; oversea

7/ a; show

8/ a; tour

9/ a; conduct

10/ a; always

b; village

c; basket

b; amount

b; popular

b; threw

b; feel

b; folder

b; proud

b; culture

b; delicious

c; luggage

c; subway

c; country

c; convenient

c; knew

c; living

c; money

c; pronounce

c; double

c; ours

d; stage

d; club

d; noun

d; rod

d; flew

d; mean

d; shoulder

d; sound

d; lunch

d; themselves

II. Choose the correct answer to lớn complete the following sentences.

1. There …………… a book & five notebooks on the table.

A- is B- are C- am D- do

2. We usually use.............. Hour to play sports.

A- a B- an C- the D- some

3. Miss Lan has ……………….

A- đen round eyes

B- eyes round black

C- round black eyes

D- eyes đen round

4. My brother …………….. Soccer when it is cold.

A- play B- playing C- lớn play D- plays

5. My father always goes khổng lồ work ……………. His car.

A- by B- on C- in D- at

6. Are there …………….. Apples in the fridge?

A- some B- any C- an D- the

7. Thu & Nga help ……………… mother after school.

A- she B- they C- their D- her

8. You can ……………….. Vegetarian meals in a lot of restaurants now.

A- get B- getting C- gets D- to lớn get

III. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

My sister & I go to lớn school in the morning and (1- come) home in the afternoon.

Our mother (2- go) khổng lồ the market at half past seven. She (3- get) food for the family.

Our father goes home at six everyday. He (4- watch) television in the evening.

Today (5- be) Sunday, we are at trang chủ and we (6 - clean) our house. We (7- work) và talking at the moment. We (8- feel) very happy.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

IV. Fill in the blank with one suitable word.

This (1)……… Smith’s room. You can see, his room is not very large. (2)………. Are two chairs, a table, a bed, a wardrobe (3)……….. A bookshelf in his room. The table is near (4) ……….. Window. There is an ink- pot, some books và (5) ……… English- Vietnamese dictionary on the table. The bed is on the right. There are also some books và newspapers on the bed. The wardrobe is opposite the bed. Smith has many clothes. (6) ………. Clothes are all in the wardrobe. The bookshelf is (7)…….. The wall. There are many (8)………. On it.

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

V. Rewrite these following sentences with the word provided keep meaning as the root one.

1. Táo bị cắn dở juice is her favorite drink.

→She ……………………………………………………………………………….....

2. How many oranges vì chưng you want?

→ How many oranges would …………………………………….…………….……?

3. How much is a bowl of noodles?

→ How much does …………………………................................................................?

4. There are many students in our class.

→ Our class ……………………………..................................................................

5. Why don’t we sing an English song?

→What about ……………………………………………………………..………?

6. My sister cycles lớn the supermarket.

→ My sister goes …………………………………………….………………………

VI. Give right word formation for the following word.

She is very ………………...(beauty)Mai’s sister is a ………………….(sing).It is very ………........... In the city. (noise)Her …………….. Are small và white. (tooth)There are two ……………… in his office. (secretary)Do you know the …………….. Of this book? (write)This is my favorite chair. It’s so ……………... (comfort)My father often ………………. His work at 4.30. (finish)

VII. Arrange these sentences in order khổng lồ make a meaningful dialogue.

Yes, I like it very much.Do you play soccer?
What is the weather lượt thích in your country in the summer?
Yes, I usually play with my friends.

Answer : ……………………………………………………

So what vì chưng you vì when it’s hot?
It’s very hot.I often go swimming.Do you lượt thích hot weather?

VIII. Read the letter then choose the best answer to complete it

Dear Sir,

I (... 1...) Alexandria with my brother (... 2…) October 21st khổng lồ 23rd. Vị you (... 3…) a double room with a shower for these dates? How (...4...) is the room? We would like a room facing (...5...), if it is possible. Is there a restaurant in the hotel? We(...6...) meat but we (... 7…) all other kinds of food.

We (...8 …) arriving in Alexandria (... 9…) about 6 o’clock on Friday evening. We plan to lớn leave the khách sạn (... 10 …) Sunday morning. I look forward khổng lồ hearing from you soon.

Your faithfully,

Peter

1. A- am visiting B- visit C- visited D- visits

2. A- from B- between C- for D- at

3. A- has B- have C- having D- lớn have

4. A- many B- long C- much D- far

5. A- sea B- a sea C- some sea D- the sea

6. A- not eat B- don’t eat C- aren’t eating D- not eating

7. A- are like B- liking C- like D- am liking

8. A- am B- is C- are D- have

9. A- on B- in C- khổng lồ D- at

10. A- in B- on C- at D- to

IX. Read the text then answer the question.

My uncle Terry Miller lives in London. He teaches math at a school in London. He goes khổng lồ work every working day. He has two days off a week: Saturday và Sunday. He has a bike but he never cycles khổng lồ work because it is far from his house to his school. The school starts at 8.00 a.m, & finishes at 4.00 p.m. After work he usually plays tennis or goes swimming in the swimming pool. He comes back trang chủ at 7.00, & has dinner. After dinner, he is always busy marking his students’ papers. Sometimes he watches T.V. He never plays soccer, but he likes watching soccer matches on T.V. He feels happy with his job.

1. Where does Terry Miller live?

………………………………………………...........................................................

2. What does he do?

……………………………………………………………......................................

3. Why does he never cycle khổng lồ work?

…………………………………………...................................................................

4. What time does the school start?

………………………………………………...........................................................

5. What does he usually vì after work?

…………………………………………...................................................................

6. What time does he come back home?

…………………………………………....................................................................

7. Does he always play soccer?

…………………………………………………........................................................

8. How many days does he work a week?

……………………………………….........................................................................

X. Complete the letter with the provided word

Dear Lan,

I/ sitting/ beach of Nha trang. It/ very hot/ summer. I / drinking/ cold lemonade. I/ here/ Tam/ and/ family. Tam’s parents/ cooking dinner. Tam/ swimming/ and/ brothers/ playing soccer/ beach.

Best wishes,

Phong

The end!

4. Đề thi HSG Anh 6 có đáp án số 4

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently from the others.

1. A. game B. geography C. Vegetable D. Change

2. A. Watches B. Brushes C. Classes D. Lives

3. A. Their B. Math C. Thing D. Theater

4. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

5. A. Teacher B. Children C. Lunch D. Chemist

6. A. Answer B. Travel C. Plane D. Bank

7. A. Teacher B. Repeat C. Year D. Meat

8. A. Warm B. Park C. Farm D. Car

9. A. Intersection B. Eraser C. Bookstore D. History

10. A. House B. Hour C. Country D. Mouse

II. Complete the sentences with the correct tense of the verbs.

1. You can (park) …………………. Here because this sign says "Parking”.

2. Mary (not/ work) ………………….today because it’s Sunday.

3. Where you (go) ………………….? - I (go) …………………. Khổng lồ the zoo.

4. What you (do) ………………….this summer holiday?

- We (visit) _______ ………………….President Ho đưa ra Minh’s mausoleum.

5. My brother (drive) …………………. His car into the garage at the moment.

6. You mustn’t (eat) …………………. Food in the classroom.

7. Let’s (help) ………………….mom, Lan. She (clean) _________ the floor.

8. Look! The plane (fly) ………………….towards the airport. It (land) ___________.

9. Why we (not/ go) to Ha Long bay this summer?

10. Where are you, Nam?- I (read) …………………. In my room.

11. There (be) …….any vegetables in the kitchen? Yes, there ……… (be)

III, Fill in each gap with a suitable question words (10pt):

1.……..is the weather like in Viet nam in the summer?

2………sausage bởi vì you want? - 2 kilos, please.

3. …….oranges are there in the fridge? - There are five.

4. …….do you usually vì on Sundays?

5. ……..does Peter always go in the morning?

6. ….do you travel khổng lồ work every day? - By bus, of course.

7. ……..is it? - It’s five past eight.

8. ….….is her hair? - It’s yellow.

9. …….does he feel? - Tired and thirsty.

10. …….don’t we go swimming?

III, Supply the correct khung of these adjectives (10pt):

1. The Mekong River is the …………………._ river in Vietnam. (long)

2. Tokyo is …………………. Than London. (big)

3. Ho chi Minh thành phố is the………………….city in Vietnam. (big)

4. Petronas Twin Towers is………………….than Sears Tower. (tall)

5. My sister is …………………. Than I. (old)

6. Phái nam is………………….than Ba. He is the ………………_ boy in Vietnam. (short)

7. Phanxipang is the …………………. Mountain in Vietnam. (high)

8. These books are …………………. Than those books. (thick)

9. It is the………………….building in this city. (tall)

10. The Nile River is …………………. Than the Amazon River. (long)

IV, Rewrite these sentences that have the same meaning as the first printed (20pts):

1. The country is great.

=>It’s ……………………………………………………………….…………………

2. The girls are beautiful.

=>They’re …………………………………………………….……………………….

3. The Amazon River is longer than the Mekong River.

=>The Mekong River………………………………………

4. Minh is shorter than Nam.

=> nam is …………………………………………………………………………….

5. Miss white is younger than Mrs Green.

=> Mrs Green is ……………………………………………………….

6. There is a lot of rain in Viet Nam.

=> Viet phái nam ………………………………………………………………….

7. My room is smaller than your room.

=>Your room …………………………………………………………………

8. No house on the street is older than this house.

=> This house ……………………………………………………………………

9. Hang is the fattest girl in my class.

=> No girl ………………………………………………………

10. The Red River is 1,200 kilometers long. The Nile River is 6,437 kilometers long.

=> The Nile River is much ………………………………………………………………………………

V. Each sentence has a mistake. Find the mistakes & correct them(20pts):

1. I’m the younger person in my family. __________

2. My brother is busyer than I am. __________

3. Mary is taller that her sister. __________

4. Zhang is from China. She speaks Chinan. __________

5. Hanoi have a population of 2.6 million. __________

6. London is smallest than Mexico city. __________

7. She’s my friend. She’s from French. __________

8. Is your kitchen bigger than my kitchen? __________

9. How height is the Petronas Twin Towers? __________

10. Which season is coldest in your country? __________

VI. Fill in each gap with a suitable word (20pts):

Vietnam is in the South- East Asia. It has (1) ________ of beautiful mountains, rivers andbeaches. (2) ________ are two long (3) _________ in Vietnam: the Red River in the north & the Mekong River in the (4) _______. The Mekong River is the (5) _______ river in the South- East Asia và of course it is longer (6) _______ the Red River. The Mekong River starts in Tibet and (7) __________ khổng lồ the Bien Dong. Phanxipang is (8) _______ highest mountain in Vietnam. It’s 3,143 meters (9) ________. Vietnam also (10) ___________ many nice beaches such as Sam Son, bởi vì Son, Nha Trang, Vung Tau.

VII, Make the questions for the underlined words (5pt):

1. Mr Davy is British.

2. There are 13.6 million people in Mexico City.

3. The weather is cool và wet now in London.

4. Sears Tower is 442 meters high.

5. The Nile River flows to the Mediterranean Sea.

VIII: Đọc đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.

Lan has three meals a day : breakfast, lunch và dinner. She usually has breakfast at home. She has bread,eggs và milk for breakfast. At school Lan & her friends always have lunch at half past eleven.They often have fish, beef & vegetables for lunch. Lan has dinner with her parents at trang chủ at quarter khổng lồ seven. They often have chicken & soup for dinner. After dinner, they eat some fruits such as oranges or apples for dessert. Lan likes dinner because it is a big và happy meal of the day. Her family go out for dinner once a month.

1. How many meals does Lan have a day?

2. What does she usually have for breakfast?

3. What time does she always have lunch?

4. Where does she always have lunch?

5. What do Lan và her parents often have for dinner?

6. What vì they eat after dinner?

7. How often bởi vì they go out for dinner

IX: Điền từ bỏ vào đoạn văn.

1. Selina lives..................... A village in Africa. Her day starts................. 4 o’clock. She gets up and she walks three kilometers.................. The river. She collects some water, và she carries itback.................... Her house. The water is very heavy. It isn’t clean but there isn’t any water in the village. Selina doesn’t go ………………school because there is no school for the children.

2.Mrs Chi and her children ............................. Working in the garden. She has a very beautifulgarden behind her house. There are........................ Lot of flowers in the garden. She usuallyputs......................... Flowers in the sitting room. Mrs đưa ra has........................friends.................... London. Her friends are...................... To lớn visit her family next week. Mrs chi often gives thema........................flowers when they go trang chủ from her house.

XI: Điền trường đoản cú vào đoạn văn tiếp đến trả lời câu hỏi.

Hi, My name................Ha. I’m Vietnamese. I’m twelve. I................. In grade 6. I live........................my father và my mother................HCM City. My country is very beautiful. We have lots..................... Mountains & rivers. We have large forests.......................some beautiful beaches, too.

1. What’s Ha’s nationality?........................................................................................................

2. How old is he?.......................................................................................................................

3. Which grade is he in?............................................................................................................

4. Who does he live with?..........................................................................................................

5. Where does she live?..............................................................................................................

6. Is Viet phái mạnh a very beautiful country?......................................................................................

7. Does Viet phái nam have a lot of mountains and rivers?...............................................

5. Đề thi học tập sinh giỏi Anh 6 bao gồm đáp án số 5

I. Circle the best option for each sentence. (Chọn đáp án phù hợp nhất. Khoanhtrònđápánmà em chọn). (3 points)

1. Nam______English on Monday and Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

2. We go to school at ______ in the morning.

A. Quarter khổng lồ seven B. Seven lớn a quarter C. Seven quarter D. A quarter sevento

3. Bởi vì children have math on Monday? -……………….

A. Yes, they have B. No, they don’t C. Yes, they don’t D. No, they not have

4. Mr. Nam gets up at 7.00 & eats ______

A. A big breakfast B. The big breakfast C. Big breakfast D. A breakfast big

5. Is her school ______the park?

A. In front of B. Next C. In front lớn D. Near to

6. Is this her______?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. Chảy likes ______ weather because he can go swimming.

A. Hot B. Cold C. Windy D. Foggy

8. Mr. Baker ______ breakfast at the moment.

A. Is having B. Are having C. Has D. Have

9. My father is..................... Man.

A. A old B. An old C. Not young D. Not very young

10. I’m tired. I’d like......................

A. Sit down B. Sitting down C. Lớn sit down D. To sitting down

11. ______ milk does your father drink?

A. How much B. How many C. How long D. How often

12. When it is hot, people often feel ______

A. Hungry B. Thirsty C. Happy D. Cold

13.The sign says "No smoking”. You ______ smoke. (smoke (v): hút thuốc)

A. Can B. Are not C. Must not D. Must

14. I’m playing table tennis. _______ you lượt thích table tennis?

A.Have B.Is C. Are D. Do

15. We have English ______ Friday

A. At B. In C. Khổng lồ D. On

16. What time _______________you tomorrow?

A. Is she going to lớn visit B. Visits she C. She does visit D. She visits

17. The boy looks thin, ______ he is strong.

A. & B. For C. Or D. But

18. It’s very hot...................... Swimming?

A. Why don’t we go B. Let’s go C. What about going D. All A, B&C

19. Mary và _______ would like to go to lớn the movies.

A. Me B. My C. Mine D. I

20. There _______ any milk in the glass.

A. Isn’t B. Aren’t C. Is D. Are

II. Choose the best word in brackets lớn complete the sentences.(Chọn từ đúng trong các ngoặc để dứt câu) (3 points)

1. I’d like some rice. I’m ………………………. (hungry / thirsty / thin)

2. Are there any …………………….. In the fridge? (rice / milk / bananas)

3. I like fish very much, but she …………………. (don’t / doesn’t / isn’t)

4. Is ……………………… any milk? (it / there / this)

5. What’s your favorite ……………………, Mai? I like orange juice. (drink/water/fruit)

6. There isn’t any ………………………. (soda / oranges / apples)

7. How much …………………….. Vày you want? (eggs / apples / meat)

8. There …………….. A lot of milk today. (is / are / be)

9. She …………………………………. Aerobics now. (doing / is doing / is playing)

10. A ……………………….. Of toothpaste is 15 000d. (tube / half / bar)

11. It is ……………….. In the summer. (cool / cold / hot)

12. We often ………………………. Swimming in the summer. (play / have / go)

13. ……………………………... Go lớn Hue? (Let’s / How about / What about)

14. What about …………………… khổng lồ the movies? (go / lớn go / going)

15. He is going …………………………………. His grandparents next week. (visit / lớn visit/visiting)

16. ………………. Doesn’t Nga want to walk? Because it’s too far. (What/When/Why)

17. Which language does she speak? She speaks …………….(English / England/ language English)

18. Tuan is ………………………………………….. Student in my class. (fatter / fattest/the fattest)

19. What …………….. Cha often vì chưng after school? (is / vì chưng / does)

20. Ha Noi is ……………………………… than Ho đưa ra Minh city. (small / smaller/the smallest)

III. Read the passage. Then circle the best answer for each numbered blank. (Đọc đoạn văn sau, rồi lựa chọn đáp án phù hợp nhất cho từng chỗ trống. Khoanh tròn đáp án đó).(2pts)

I live in a house near the sea. It is...(1)... Old house, about 100 years old and...(2)...very small. There are two bed rooms upstairs...(3)... No bathroom. The bathroom is downstairs...(4)...the kitchen và there is a living room where there is a lovely old fire place. There is a garden...(5)... The house. The garden...(6)... Down to the beach and in spring và summer...(7)...flowers every where. I lượt thích alone with my dog, Rack, but we have a lot...(8)... Visitors. My thành phố friends often stay with...(9)... I love ….(10)…. House for many reasons: the garden, the flowers in summer, the fee in winter, but the best thing is the view from my bedroom window.

NEW WORDS:

Upstairs: sống trên gác downstairs: ở bên dưới gác bathroom: phòng tắm giặt sea: biển

1. A. A B. An C. The D. Any

2. A. It"s B. It C. There"s D. They"re

3. A. So B. Or C. But D. Too

4. A. Between B. Next C. Near lớn D. Next to

5. A. In front B. Front of C. Of front in D. In front of

6. A. Go B. Going C. Goes D. In goes

7. A. These are B. They are C. There are D. Those are

8. A. For B. Of C. On D. With

9. A. Me B. I C. My D. I"m10. A. My B. I C. Me D. It

IV. Put the verbs in brackets in the correct tense: present simple, present continuous or future tense with "be going to". (Chia cồn từ vào ngoặc nghỉ ngơi thì lúc này đơn, hiện tại tiếp diễn, hoặc thì tương lai) (3points)

1. Every morning, Linda (have) …………breakfast at 6:10. After breakfast, she (brush) …………..her teeth. She (go) ……………..to school at 6:30. She (have)………….lunch at 11:30 at school.

2. We (watch) …………….T.V every morning.

3. Where ………….you (go) ……………….now?

I (go) ………………to the market.

4. She is cooking and we (do) ……………………..the housework.

5. He isn"t in the room. He (play) ………………..in the garden.

6. I (go) ……………….to school by bus every day, but today I (go) ………………..to school by bike.

7. What ………. You (do)…………………………….tomorrow morning?

I (help) ……………………………………my mother.

8. Mai (brush) …………………..her teeth every morning. She (brush) ……………………herteeth now.

9. Listen! Lan (play) ……………………….the piano.

10. Mai (be) ………………….tired now.

11. Bao and Mai (do) ………………………the housework tomorrow.

12. Mrs. May (visit)…………………………………….Nha Trang next week.

How long………… she (stay)………………………………..in Nha Trang?

V. There are 11 mistakes in the paragraph below. Correct and write them in the table below. Đoạn văn sau gồm 11 lỗi sai đã có gạch chân. Em hãy sửa chúng và ghi vào ô bên dưới (2 points)

Miss Lien live in a small house on Hanoi. She teaches English at a school there. She usually is breakfast in seven in the morning & she has dinner at twelve o"clock in the canteen of the school. She teaches his students in the morning. She teaches them dialogues on Wednesdays to lớn Fridays. On Mondays, she teach them grammar. On the evening, she usually stays at trang chủ and listens books. She sometimes goes to lớn the movie theatre. She always go khổng lồ bed at ten o"clock.

Hiện trên Vn
Doc.com chưa cập nhật được câu trả lời của 150 đề thi học tập sinh giỏi Tiếng Anh lớp 6 gồm đáp án. Cỗ 150 đề thi học tập sinh giỏi lớp 6 môn Anh gồm đáp án với lượng kiến thức bám giáp chương trình SGK tiếng Anh lớp 6 của bộ Giáo dục & Đào tạo nên giúp các em học viên lớp 6 ôn tập trường đoản cú vựng - Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ share cho chúng ta đề thi hsg giờ anh lớp 6 cấp cho trường. Hãy theo dõi và quan sát nhé. 

Xem ngay biện pháp học từ vựng khôn xiết tốc và nhớ lâu tại đây nhé: 


Video hướng dẫn phương pháp học từ bỏ vựng hết sức tốc | Ms Thuỷ KISS English

Để sẵn sàng thật xuất sắc cho kì thi học tập sinh giỏi tiếng Anh, các bạn cần siêng năng chăm chỉ luyện tập thật nhiều. Trong nội dung bài viết này, KISS English sẽ chia sẻ cho các bạn đề thi hsg giờ anh lớp 6 cấp cho trường. Hãy quan sát và theo dõi nhé. 

Đề Thi HSG giỏi Tiếng Anh Lớp 6 cung cấp Trường

*
Đề Thi HSG giỏi Tiếng Anh Lớp 6 cung cấp Trường

Đề thi

I. Chọn từ gồm phần gạch men chân được vạc âm khác so với những từ còn lại

1. A. Books B. Pencils C. Rulers D. Bags

2. A. Read B. Teacher C. Eat D. Ahead

3. A. Tenth B. Math C. Brother D. Theater

4. A. Has B. Name C. Family D. Lamp

5. A. Does B. Watches C. Finishes D. Brushes

6. A. Thành phố B. Fine C. Kind D. Like


7. A. Bottle B. Job C. Movie D. Chocolate

8. A. Son B. Come C. Trang chủ D. Mother

II. Lựa chọn một từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1. A. Never B. Usually C. Always D. After

2. A. Orange B. Yellow C. Táo D. Blue

3. A. See B. Thirsty C. Hungry D. Hot

4. A. Carrot B. Rice C. Bread D. Noodle

5. A. Face B. Eye C. Month D. Leg

6. A. You B. Their C. His D. My

7. A. Sugar B. Bottle C. Box D. Tube


8. A. In B. But C. Of D. Under

III. Chọn đáp án đúng độc nhất vô nhị (A, B, C hoặc D) để xong các câu sau

1. She ………………. To lớn the radio in the morning.

A. Listen B. Watches C. Listens D. Sees

2. My friend ………………. English on Monday và Friday.

A. Not have B. Isn’t have C. Don’t have D. Doesn’t have

3. I am ……….., so I don’t want to lớn eat any more.

A. Hungry B. Thirsty C. Full D. Small

4. ………………. Vày you work? – I work at a school.

A. What B. Where C. When D. How

5. I’m going to lớn the ……………….. Now. I want khổng lồ buy some bread.

A. Post office B. Drugstore C. Bakery D. Toy store

6. Is this her …………………?

A. Erasers B. Books C. An eraser D. Eraser

7. The opposite of “weak” is ………………………………

A. Thin B. Small C. Strong D. Heavy

8. She doesn’t have ……………….. Friends at school.

A. A B. Some C. Many D. Much

9. ………………… long or short?

A. Does Mai have hair B. Is Mai’s hair

C. Does Mai’s hair have D. Is hair of Mai

10. What does Lien vị when ……….. Warm?

A. It B. It’s C. Its D. They’re

11. ………………. You like a drink?

A. What B. Would C. Want D. How

12. I need a large ………….. Of toothpaste.

A. Bar B. Can C. Tube D. Box

13. What about …………….. Lớn Hue on Sunday?

A. To go B. Go C. Going D. Goes

14. Mr & Mrs Brown & their father have ……………… legs.

A. Four B. Six C. Eight D. Ten

15. I usually go swimming in hot …………………..

A. Winter B. Autumn C. Day D. Summer

16. There are …………………. Fingers in one hand.

A. Two B. Five C. Ten D. One

17. My school …… three floors and my classroom is on the first floor.

A. Have B. Has C. Are D. Is

18. His mother is a doctor. She works in a ………………… .

A. Hospital B. Post office C. Restaurant D. Cinema

19. Vietnam has two main ……………… each year.

A. Seasons B. Months C. Weeks D. Summers

20. It is twenty – five past …………………….

A. Fifty B. A quarter C. Four o’clock D. Eleven

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào chỗ trống để chấm dứt các câu sau

1. My father works for a company (1)…………… Monday (2) …………… Friday.

2. He lives (3)…………………………. A house (4) ……………… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………………… the bus.

4. I agree (6)………..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ………… June.

6. Look (8) …………………… the picture (9) ……………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………………. The chair & the bed.

V. Mỗi loại sau đây có một lỗi không đúng hãy tìm cùng sử lại cho đúng

Eg: 0. He don’t like apples. Ghi vào giấy thi là: don’t -> doesn’t

1. She is always on time for the school.

2. She and he goes khổng lồ work on foot.

3. Ngoc is tall than her sister.

4. Let’s to go shopping!

5. They like watch T.V.

6. He comes here with bicycle.

7. How many childs are there in the room?

8. He isn’t understand what you are saying.

9. How much eggs vì chưng you want?

10. I’d like some tomatos for my breakfast.

VI. Cho dạng đúng của đụng từ vào ngoặc

1. Your father……………….. (go) lớn work by bike everyday?

2. We ……………….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……………….. (help) your friend, Nam. She (do) her homework.

4. What you……………….. (do) this summer vacation?

– We……………….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ……………….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often……………….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau tất cả nghĩa sử dụng từ hoặc đội từ lưu ý dưới đây

1. What time/ Nga/ get/ morning?………………………………………………………………..

2. You/ can/ games/ afternoon/ but/ must/ homework/ evening………………………..

3. Lan/ walk/ ride/ bike/ school?…………………………………………………………………..

4. When/ it/ hot/ we/ often/ go/ swim………………………………………………………

5. What/ there/ front/ your house?………………………………………………………………..

6. Where/ your father/ sit/ now?……………………….……………………………………

7. My class/ start/ seven/ morning………..……………………………………………

8. I/ not often/ swimming/ friends……..………………………………………………

9. Huy/ read/ book/ sister/ sing/ English tuy vậy now.…………………………………

Đáp án

I. Chọn từ bao gồm phần gạch men chân được phát âm khác so với các từ còn lại

1 – A; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – A; 6 – A; 7 – C; 8 – C;

II. Lựa chọn 1 từ không thuộc nhóm với những từ còn lại

1 – D; 2 – C; 3 – A; 4 – A; 5 – C; 6 – A; 7 – A; 8 – B;

III. Chọn câu trả lời đúng độc nhất (A, B, C hoặc D) để chấm dứt các câu sau

1 – C; 2 – D; 3 – C; 4 – B; 5 – C;

6 – D; 7 – C; 8 – C; 9 – B; 10 – B;

11 – B; 12 – C; 13 – C; 14 – B; 15 – C;

16 – B; 17 – B; 18 – A; 19 – A; trăng tròn – D;

IV. Em hãy điền một giới từ tương thích điền vào nơi trống để xong xuôi các câu sau

1. My father works for a company (1)……from…… Monday (2) ……to……… Friday.

2. He lives (3)……………in……………. A house (4) ………in……… the countryside.

3. Lan is standing near the store và she is waiting (5) …………for………… the bus.

4. I agree (6)……with…..… you about that.

5. I lượt thích the weather (7) ……in…… June.

6. Look (8) …………at………… the picture (9) ……on………….. The wall, please.

7. The desk is (10)…………between………. The chair and the bed.

V. Mỗi loại sau đây có một lỗi không đúng hãy tìm và sử lại đến đúng

1 – for thành at;

2 – goes thành go;

3 – tall thành taller

4 – to lớn go thành go;

5 – watch thành watching;

6 – with thành by;

7 – childs thành children

8 – isn’t thành doesn’t

9 – much thành many

10 – tomatos thành tomatoes

VI. Mang đến dạng đúng của hễ từ trong ngoặc

1. Does Your father…………go…….. (go) to lớn work by bike everyday?

2. We ………aren’t watching……….. (not watch) television at the moment.

3. Let’s ……help………….. (help) your friend, Nam. She (do)…..is doing…. Her homework.

4. What did you…………do….. (do) this summer vacation?

– We………visited……….. (visit) Ha Long Bay.

5. She ………doesn’t have……….. (not have) breakfast at 6.30 every morning.

6. It often………rains……….. (rain) in summer.

VII. Hãy viết câu sau có nghĩa sử dụng từ hoặc đội từ gợi nhắc dưới đây

1. What time does Nga get up in the morning?…….

2. You can play games in the afternoon but you must vì homework in the evening……………

3. Does Lan walk or ride a bike to school?……………

4. When it is hot, we often go swimming………..

5. What are there in front of your house?&#