Top2013 Mạch Nạp Đa Năng Burn, Mạch Nạp Đa Năng Burne Pic/Avr/At89S/Eeprom

-

Mạch nạp đa-zi-năng TOP2013 USB Universal Programmer được sử dụng để hấp thụ chương trình cho vô số những loại IC, Vi tinh chỉnh và điều khiển MCU, EPROMs, EEPROMs và các loại bộ nhớ lưu trữ Flash không giống nhau, mạch tất cả thiết kế nhỏ tuổi gọn, siêng nghiệp, tiếp xúc với máy vi tính qua cổng tiếp nối usb và phần mềm đi kèm rất dễ sử dụng.

*
*
*

Bộ sản phẩm bao gồm:

Mạch nạp
USB cable

Danh sách những loại chip mà mạch nạp TOP 2013 hỗ trợ

GAL16V8 ATF16V8 GAL20V8 GAL22V8

2716-12.7V, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V, 2732-21V, 2732-25V, 2764-12.7V, 27C64-12.7V,2764-21V, 27128-12.7V, 27C128-12.7V, 27128-21V, 27C128-21V, 27256-12.7V, 27C256-12.7V,27512-12.7V, 27C512-12.7V, 27513-12.7V, 27C513-12.7V, 27C010-12.7V, 27C020-12.7V,27C040-12.7V, 27C080-12.7V, 27C801-12.7V,

EPROM-AMD

Am2716-12.7V, Am2716-21V, Am2716-25V, Am2732-12.7V, Am2732-21V, Am2732-25V, Am2764-21V,Am2764A-12.5V, Am27C64-12.5V, Am27128-21V, Am27128A-12.5V, Am27C128-12.7V, Am27256HV-21V,Am27C256-12.75V, Am27C256P-12.75V, Am27H256-12.75V, Am27512-12.75V, Am27512/L-12.75V,Am27C010-12.75V, Am27H010-12.75V, Am27HB010-12.75V, Am27C020-12.75V, Am27C040-12.75V,Am27C080-12.7V,

EPROM-ATMEL

AT2716-12.7V, AT2716-21V, AT2716-25V, AT2732-12.7V, AT2732-21V, AT2732-25V, AT27HC64-12.7V,AT27HC64L-12.7V, AT27C128-12.7V, AT27C256-12.7V, AT27HC256-12.7V, AT27/HC256-12.7V,AT27C512-12.7V, AT27C512R-12.7V, AT27C513-12.7V, AT27C513R-12.7V, AT27C010/L-12.7V,AT27C011-12.7V, AT27C040-12.7V, AT27C080-12.7V,

EPROM-CATALYST

CAT2764A-12.7V, CAT27128A-12.7V, CAT27C128-12.7V, CAT27C256-12.7V, CAT27512-12.7V,CAT27C010-12.7V,

EPROM-FUJITSU

MBM2716-12.7V, MBM2716-21V, MBM2716-25V, MBM2732-12.7V, MBM2732-21V, MBM2732-25V,MBM2764-21V, MBM27C64-21V, MBM27128-21V, MBM27C128-21V, MBM27256-12.7V, MBM27C256A-12.7V,MBM27C512-12.7V, MBM27C1000-12.7V, MBM27C1001-12.7V, MBM27C4001-12.7V, MBM27C080-12.7V,

EPROM-GENERAL

2716-12.7V, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V, 2732-21V, 2732-25V, 2764-21V, 27C64-21V,2764A-12.7V, 27C6A-12.7V, 27128-21V, 27128A-12.7V, 27C128-12.7V, 27256, 27C256, 27256HV-21V,27512, 27C512, 27512HV-21V, 27513, 27C513, 27010, 27C010, 27011, 27C011, 27101, 27C101,27C020, 27C040, 27C080,

EPROM-HITACHI

HN27C64-21V, HN27128AG-12.7V, HN27128P-21V, HN27/C256, HN27/C512, HN27C101, HN27C301,

EPROM-ST

27128, 27C128, 27256, 27C256, 27512, 27C512, 27C1000, 27C1001, 27C405, 27C4001, 27C801,

EPROM-HYUNDAI

27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27C256-12.7V, 27C512, 27C010, 27C020,

EPROM-ICT

27CX256, 27CX128, 27CX256, 27CX512, 27CX010, 27CX020,

EPROM-INTEL

i2716-12.7V, i2716-21V, i2716-25V, i2732-12.7V, i2732-21V, i2732-25V, i2764-21V,i27C64-12.7V, i2764A-12.7V, i87C64-12.7V, i27128-21V, i27A128-12.7V, i27C128-12.7V,i27C256-12.7V, i87C256-12.7V, i27C512, i27C010, i27010, i27010A, i27020, i27C040,i27C080,

EPROM-MATSUSHITA

27C256, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020,

EPROM-MICROCHIP

27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27HC256, 27C512, 27513, 27C513, 27C010, 27C020,

EPROM-MITSUBISHI

M5L2764-21V, M5L27C128-12.7V, M5M27128/K-21V, M5M27K-12.7V, M5MC256-12.7V, M5M27C512,M5M27K512, M5M27C100, M5M27C101, M5M27C201, M5M27C401,

EPROM-MXIC

MX2716-12.7V, MX2716-21V, MX2716-25V, MX2732-12.7V, MX2732-21V, MX2732-25V, MX27C256-12.7V,MX27C512-12.7V, MX27C1000-12.7V,

EPROM-NEC

D2716-12.7V, D2716-21V, D2716-25V, D2732-12.7V, D2732-21V, D2732-25V, D2764-21V,D27C64-12.7V, D27128-21V, D27/C256-21V, D27C256A-12.7V, D27C512, D27C1000, D27C1000A,D27C1001, D27C1001A, D27C2001, D27C4001,

EPROM-NS

NM2716-12.7V, NM2716-21V, NM2716-25V, NM2732-12.7V, NM2732-21V, NM2732-25V, NM27LC64-12.7V,NM27C256-12.7V, NM27LC256-12.7V, NMC87C257-12.7V, NM27LC512, NM27LV512, NM27P512,NMC27C64, NM27C128/B-12.7V, NMC27C128/B-12.7V, NMC27CP128-12.7V, NMC27C256-12.7V,NMC27C256B-12.7V, NM27C512, NMC27C512, NMC27C512A, NMC27C010, NMC27C020,

EPROM-OKI

MSM2716-12.7V, MSM2716-21V, MSM2716-25V, MSM2732-12.7V, MSM2732-21V, MSM2732-25V,MSM2764A-12.7V, MSM2764AS-21V, MSM27128A-12.7V, MSM27128AS-21V, MSM27256AS-12.7V,MSM27512AS, MSM271000,

EPROM-RICOH

27C64-21V, 27C256-12.7V,

EPROM-SAMSUNG

KM23C4100,

EPROM-SEEQ

DQ2764-21V, DQ27128-21V, DQ27C256-12.7V,

EPROM-SGS_THOMSON

M27128A-12.7V, M27256, M27CC512, M27C1000, M27C1001, M27C2001, M27C4001,

EPROM-SIGNETICS

27C64A, 27C128, 27C512,

EPROM-SMOS

27C64H, 27128H, 27C256H,

EPROM-SONY

CXK27C256, CXK27C512,

EPROM-TI

TMS2564-25V, TMS2764-21V, TMS27C64-12.7V, TMS27PC64-12.7V, TMS27128-21V, TMS27C128-12.7V,TMS27CP128-12.7V, TMS27C256, TMS27PC256, TMS87257, TMS27C512, TMS27CP512, TMS27C010,TMS27PC010, TMS27C020, TMS27PC020, TMS27C040, TMS27PC040,

EPROM-TOSHIBA

TMM2716-25V, TMM2732-21V, TMM2764-21V, TMM2764A-12.7V, TMM27128-21V, TMM27128A, TMM27256A,TMM27256AD, TMM27512, TC541000, TC541001, TC571000, TC571001, TC532000, TC572000,TC534000, TC574000,

EPROM-VLSI

VT2716-25V, VT2732-21V, VT27C64, VT27C128, VT27C256, VT27C512,

EPROM-WSI

WS2716-25V, WS2732-21V, WS27C512F, WS27C64F, WS57C64F, WS27C128F, WS57C128F, WS57C128FB,WS27C256F, WS27C256L, WS57C256F, WS57C256FB, WS27C512L, WS27C010F, WS27C010L, WS57C65,WS57C257, WS57C51C, WS57C71C,

EEPROM-AMD

AM29C257, AM28F256, AM28F512, AM28F010/A, AM28F020/A, AM29F256, AM29F512, AM29F010,AM29F010B, AM29F020, AM29F020B, AM29F040, AM29F040B, AM29LV010B, AM29LV020B, AM29LV040B,AM29F001B, AM29F001BB, AM29F001T, AM29F001BT, AM29F002B, AM29F002BB, AM29F002T, AM29F002BT,AM29F002NB, AM29F002NT, AM29LV001B, AM29LV001T, AM29LV001BB, AM29LV001BT, AM29LV002B,AM29LV002BB, AM29LV002T, AM29LV002BT,

EEPROM-AMIC

A29512, A29010, A29020, A29040, A29L010, A29L020, A29L040, A29001, A290011, A29002,A290021, A49LF020, A49LF040,

EEPROM-ASD

AE29F1008, AE29F2008, AE29F4008, AE49F1008, AE49F2008,

EEPROM-MACRONIX

MX28F1000, MX28F2000, MX29F010, MX29F020, MX29F040, MX29F001T/B, MX29F002T/B, MX29F004T/B,

EEPROM-ATMEL

AT2816, AT2816A, AT28C16, AT2817A, AT28C17, AT2864A, AT28C64, AT28HC64, AT28C64X,AT28C64L, AT28PC64, AT28C64B, AT28HC64B, AT28LV64B, AT28C256, AT28C257, AT28C512,AT28C010, AT28C020, AT28C040, AT28C040A, AT28F256, AT28F257, AT28F512, AT28F010,AT28F020, AT29C257, AT29C256, AT29C257, AT29C512, AT29C010, AT29C010A, AT29C020,AT29C040, AT29C040A, AT29LV512, AT29LV010, AT29LV010A, AT29LV020, AT29LV020A, AT29LV040,AT29LV040A, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49F001, AT49F001N, AT49F001T, AT49F001NT,AT49F002, AT49F002N, AT49F002T, AT49F002NT, AT49F002A, AT49F002AN, AT49F002AT, AT49F002ANT,AT49BV020, AT49BV040, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC, AT49LL040*32PLCC,AT49LL080*32PLCC, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49LV010, AT49LV020, AT49LV040,AT49BV/LV001, AT49BV/LV002, AT49BV/LV004, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC,AT49LL040*32PLCC, AT49LL080*32PLCC,

EEPROM-ACTRANS

AC39LV512, AC39LV010, AC39LV020, AC39LV040,

EEPROM-WINBOND

W27E257, W27E512, W27E010, W27E020, W27E040, W27C257, W27C512, W27C010, W27C020,W27C040, W27F257, W27F512, W27F010, W27F020, W27F040, W28F256, W28F257, W28F512,W28F010, W28F020, W29EE010, W29EE011, W29EE012, W29C010, W29C020, W29C040, W49F010,W49F020, W49F040, W49L010, W49L020, W49L040, W49F001, W49F001N, W49F001T, W49F001NT,W49F002, W49F002N, W49F002T, W49F002NT, W49F002U, W49L001, W49L002, W49V002, W49V004,W39V040A, W39V040FA, W39V040FB, W39V040B, W39V040C, W39V040FC, W39V080F, W39V080FA,W39V080FB, W39L512, W39L010, W39L020, W39L040,

EEPROM-CATALYST

CAT2816, CAT2816A, CAT28C16, CAT2817A, CAT28C17, CAT2864A, CAT28C64, CAT28HC64, CAT28C256,CAT28F512/I, CAT28F512V5/I, CAT28F010/I, CAT28F010V5/I, CAT28F020/I,

EEPROM-DALLAS

DS1220Y, DS1220AB, DS1220AD, DS1225AB, DS1225AD, DS1225D, DS1225DE, DS1225Y, DS1230Y,DS1230AB, DS1245Y, DS12449, DS1250Y,

EEPROM-EON

EN29F040, EN29F040A, EN29F004B, EN29F004T, EN29F001B, EN29F001T, EN29F002B, EN29F002NB,EN29F002T, EN29F002NT,

EEPROM-EXEL

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,

EEPROM-EMTC

EM29SF002,

EEPROM-FUJITSU

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28F256, 28F512, 28F010/A,28F020/A, 29F010, 29F010A, 29F010B, 29F020, 29F020A, 29F020B, 29F040, 29F040A, 29F040B,MBM29LV010, MBM29LV020, MBM29LV040, MBM29F001B, MBM29F001T, MBM29F002B, MBM29F002T,

EEPROM-HYNIX

HY29F010, HY29F010B, HY29F020, HY29F020B, HY29F040, HY29F040B, HY29LV010B, HY29LV020B,HY29LV040B, HY29F001B, HY29F001BB, HY29F001T, HY29F001BT, HY29F002B, HY29F002BB,HY29F002T, HY29F002BT, HY29F002NB, HY29F002NT, HY29LV001B, HY29LV001T, HY29LV001BB,HY29LV001BT, HY29LV002B, HY29LV002BB, HY29LV002T, HY29LV002BT,

EEPROM-HITACHI

HN58C65, HN58C66, HN58C256A, HN58C1001,

EEPROM-INTEL

i2816, i2816A, i28C16, i2817A, i28C17, i2864A, i28C64, i28HC64, i28F256A, i28F256,i28F512, i28F010, i28F020, i28F040, i28F001BX-T, i28F001BX-B, N82802AA*32PLCC, N82802AB*32PLCC,N82802AC*32PLCC,

EEPROM-ISSI

IS28F010, IS28F020,

EEPROM-MICROCHIP

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-MITSUBISHI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, M5M28F101P, M5M28F102P, M5M28C64A,

EEPROM-NEC

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,

EEPROM-OKI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-SAMSUNG

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-SEEQ

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 28C010,

EEPROM-SGS-THOMSON

GS28F256, M28F256A, M28F512, M28F101, M28F102, M28F1001, M28F201,

EEPROM-ST

M50FW002*32PLCC, M50FW040*32PLCC, M50FW080*32PLCC, M29F001B, M29F001T, M29F002B,M29F002T, M29W001B, M29W001T, M29W002B, M29W002T,

EEPROM-SST

SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020, SST27VF010, SST27VF020, SST37VF512,SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040, SST2816, SST2816A, SST28C16, SST2817A, SST28C17,SST2864A, SST28C64, SST28HC64, SST28C256/A, SST28SF040A, SST28VF040A, SST29EE512,SST29EE010, SST29EE020, SST29EE040, SST29LE512, SST29LE010, SST29LE020, SST29LE040,SST29VE512, SST29VE010, SST29VE020, SST29VE040, SST29SF512, SST29SF010, SST29SF020,SST29SF040, SST29VF512, SST29VF010, SST29VF020, SST29VF040, SST39SF512, SST39SF010,SST39SF020, SST39SF040, SST39LF512, SST39LF010, SST39LF020, SST39LF040, SST39VF512,SST39VF010, SST39VF020, SST39VF040, M29F001B, M29F001T, M29F002B, M29F002T, M29W001B,M29W001T, M29W002B, M29W002T, SST49LF002, SST49LF002A, SST49LF003, SST49LF003A, SST49LF004,SST49LF004A, SST49LF008, SST49LF008A, SST49LF002B, SST49LF003B, SST49LF004B, SST49LF020,SST49LF020A, SST49LF020?, SST49LF030A, SST49LF040, SST49LF040b, SST49LF080A,

EEPROM-SYNCMOS

F29C51001T, F29C51001B, F29C51002T, F29C51002B, F29C51004T, F29C51004B, S29C51001T,S29C51001B, S29C51002T, S29C51002B, S29C51004T, S29C51004B, F29C31001T, F29C31001B,F29C31002T, F29C31002B, F29C31004T, F29C31004B, S29C31001T, S29C31001B, S29C31002T,S29C31002B, S29C31004T, S29C31004B,

EEPROM-TI

TMS29F256, TMS29F258, TMS29F259, TMS29F010, TMS29F020, TMS29F040,

EEPROM-TOSHIBA

TC58257AP, TC58257AP-LV, TC58F1001P,

EEPROM-VLSI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 29C010,

EEPROM-MOSEL

V29C51001T, V29C51001B, V29C51002T, V29C51002B, V29C51004T, V29C51004B, F29C51001T,F29C51001B, F29C51002T, F29C51002B, F29C51004T, F29C51004B,

EEPROM-XICOR

X2816, X2816A, X2816B, X28C16, X28C16A, X28C16B, X2817A, X28C17, X2864A, X28C64,X28HC64, X28C256, X28HC256, X28TC256, X28VC256, X28C64*32PIN, X28HC64*32PIN, X28C256*32PIN,X28HC256*32PIN, X28TC256*32PIN, X28VC256*32PIN, X28C010, X28HT010, X28C020, X28HT020,

EEPROM-LINKSMART

LST28001, LST28002, LST28004,

EEPROM-PMC

PM37VF512, PM37VF010, PM37VF020, PM29F002, PM29F004, PM29LV002, PM29LV004, PM39LV512,PM39LV010, PM39LV020, PM39LV040, PM49FL002, PM49FL004,

EEPROM-PTC

PT28C010, PT28C020,

MPU-AMD

87C51, 87C521, 87C541,

MPU-ATMEL

AT80F51, AT80F52, AT87F51, AT87F52, AT87F55WD, AT87F51RC, AT89C51, AT89LV51, AT89C52,AT89LV52, AT89C55, AT89LV55, AT89C55WD, AT89C51RC, AT89S51, AT89LS51, AT89S52, AT89LS52,AT89C1051, AT89LV1051, AT89C2051, AT89LV2051, AT89C4051, AT89LV4051, AT89S8252, AT89LS8252,AT89S8252, AT89LS8252, AT89S8253, AT89LS8253, AT89S53, AT89LS53, T89C51RB2, T89C51RC2,T89C51RD2, AT89C51RB2, AT89C51EB2, AT89C51IB2, AT89C51RC2, AT89C51EC2, AT89C51IC2,AT89C51RD2, AT89C51ED2, AT89C51ID2, AT89S54, AT89S58, AT89S64, AT90S1200, AT90S2313,AT90S4414, AT90LS4414, AT90S8515, AT90LS8515, AT90S4434, AT90S8535, AT90LS8535, AT90S4434,AT90LS4434, AT90S2333, AT90S4433, ATTINY11(Hi), ATTINY12(Hi), ATTINY13(Serial), ATTINY15L(Hi),ATTINY25(Serial), ATTINY45(Serial), ATTINY45(Serial), ATTINY26(12V), ATTINY26L(12V),ATTINY28L, ATTINY28V, ATTINY2313(DIP20), ATTINY2313V(DIP20), ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA8A,ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA16A, ATMEGA8535, ATMEGA8535L, ATMEGA8515, ATMEGA8515L,ATMEGA32, ATMEGA32L, ATMEGA48*PDIP28, ATMEGA88*PDIP28, ATMEGA88P*PDIP28, ATMEGA88PA*PDIP28,ATMEGA168*PDIP28, ATMEGA328*PDIP28, ATMEGA328V*PDIP28, ATMEGA48V*PDIP28, ATMEGA88V*PDIP28,ATMEGA168V*PDIP28, ATMEGA162*DIP40, ATMEGA164*PDIP40, ATMEGA161, ATMEGA161L, ATMEGA163,ATMEGA163L, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343,

MPU-DALLAS

DS87C520, DS89C420, DS89C430, DS89C440, DS89C450,

MPU-SST

SST89C54, SST89C58, SST89F54, SST89F58, SST89E554RC, SST89E564RD, SST89V554RC, SST89V564RD,SST89E52RD, SST89E54RD, SST89E58RD, SST89E516RD, SST89E52RD2, SST89E54RD2, SST89E58RD2,SST89E516RD2, SST89V52RD, SST89V54RD, SST89V58RD, SST89V516RD, SST89V52RD2, SST89V54RD2,SST89V58RD2, SST89V516RD2,

MPU-PDK

PDK10C32, PDK10C64(60k), PDK10C64(63k),

MPU-STK

STK6033BDIG(DIP40-16K), STK6033BSOG(SOP20-16K), STK6031(DIP40-64K), STK6032(DIP40-64K),STK6052(as,

MPU-MEGAWIN

MPC89E51A, MPC89E52A, MPC89E53A, MPC89E54A, MPC89E58A, MPC89E515A, MPC89E516A, MPC89L51A,MPC89L52A, MPC89L53A, MPC89L54A, MPC89L58A, MPC89L516A, MPC82E52AE(DIP20), MPC82E52AS(SOP20),MPC82E52AT(TSSOP20), MPC82L52AE(DIP20), MPC82L52AS(SOP20), MPC82L52AT(TSSOP20), MPC82E54AE(DIP20),MPC82E54AE2(DIP28), MPC82E54AP(PLCC32), MPC82E54AE(SOP20), MPC82E54AS2(SOP28), MPC82E54AS3(SSOP28),MPC82E54AT(TSSOP20), MPC82E54AT2(TSOP28), MPC82L54AE(DIP20), MPC82L54AE2(DIP28),MPC82L54AP(PLCC32), MPC82L54AE(SOP20), MPC82L54AS2(SOP28), MPC82L54AS3(SSOP28), MPC82L54AT(TSSOP20),MPC82L54AT2(TSOP28),

MPU-SYNCMOS

SM2952, SM2958, SM2964, SM2965, SM8951A, SM8952A, SM8951B, SM8952B, SM8954, SM8958,SM89516, SM89516C, SM89516L, SM8954A, SM8958A, SM89516A, SSU7301, SM7908, SM79108,SM89S16R1, SM7964, SM79164, SM5964C, SM5964A, SM5964AL, SM59264, SM59128, SM894051,SM59D03G2C, SM59D03G2L, SM59D04G2C, SM59D04G2L, SM59R01G1(DIP40), SM59R02G1(DIP40),SM894051, SM59R05A5C(DIP40), SM59R05A5L(DIP40), SM59R_G6C(DIP40), SM59R_G6L(DIP40),SM59R16A5C(DIP40), SM59R16A5L(DIP40), SM59R05G6(DIP40), SM59R09G6(DIP40), SM59R16G6(DIP40),SM39R2051(20pin), SM39R4051(20pin), SM39R08A2(16pin), SM39R08A2(20pin), SM39R08A2(24pin),SM39R08A2(28pin), SM39R12A2(16pin), SM39R12A2(20pin), SM39R12A2(24pin), SM39R12A2(28pin),SM39R16A2(16pin), SM39R16A2(20pin), SM39R16A2(24pin), SM39R16A2(28pin), SM39R05A3(10pin),SM39R05A3(14pin), SM39R05A3(16pin), SM39R05A3(20pin), SM39R08A3(10pin), SM39R08A3(14pin),SM39R08A3(16pin), SM39R08A3(20pin), SM39R16A3(10pin), SM39R16A3(14pin), SM39R16A3(16pin),SM39R16A3(20pin), SM39R02G1(10pin), SM39R02G1(14pin), SM39R04G1(10pin), SM39R04G1(14pin),

MPU-LG

GMS97C51, GMS97C52, GMS97C54, GMS97C58, GMS97C1051, GMS97C2051,

MPU-INTEL

i87C51, i87C52, i87C54, i87C58, i87C51FA, i87C51FB, i87C51FC, i87LC51FA, i87LC51FB,i87LC51FC, i87C51RA+, i87C51RB+, i87C51RC+, i87C51RD+, i87LC51RA+, i87LC51RB+, i87LC51RC+,i87LC51RD+,

MPU-PHILIPS

P87C51, P87C52, P87C54, P87C58, P87C51X2, P87C52X2, P87C54X2, P87C58X2, P87C51FA,P87C51FB, P87C51FC, P87LC51FA, P87LC51FB, P87LC51FC, P87C51RA+, P87C51RB+, P87C51RC+,P87C51RD+, P87LC51RA+, P87LC51RB+, P87LC51RC+, P87LC51RD+, P87C591, P89C51Uxxx, P89C52Uxxx,P89C54Uxxx, P89C58Uxxx, P89C51Bx, P89C52Bx, P89C54Bx, P89C58Bx, P89C51X2, P89C52X2,P89C54X2, P89C58X2, P89C51RA+, P89C51RB+, P89C51RC+, P89C51RD+, P89C51RA2Hxx, P89C51RB2Hxx,P89C51RC2Hxx, P89C51RD2Hxx, P89C51RA2B, P89C51RB2B, P89C51RC2B, P89C51RD2B, P89C51RA2F,P89C51RB2F, P89C51RC2F, P89C51RD2F, P89C60X2, P89C61X2, P89C660, P89C662, P89C664,P89C668, P87LPC759, P87LPC760, P87LPC761, P87LPC762, P87LPC764, P87LPC767, P87LPC768,P87LPC769, P89LPC901, P89LPC902, P89LPC903, P89LPC906, P89LPC907, P89LPC908, P89LPC9107,P89LPC912, P89LPC913, P89LPC914, P89LPC915, P89LPC916, P89LPC917, P89LPC920, P89LPC921,P89LPC922, P89LPC9221, P89LPC924, P89LPC925, P89LPC930, P89LPC931, P89LPC932, P89LPC932A1,P89LPC933, P89LPC934, P89LPC935, P89LPC936, P89LPC938, P89V51RB2, P89V51RC2, P89V51RD2,P89LV51RB2, P89LV51RC2, P89LV51RD2,

MPU-WINBOND

W78E51, W78E51B, W78LE51, W78E51C, W78E051C, W78LE51C, W78L051C, W78E52, W78E52B,W78LE52, W78E52C, W78E052C, W78LE52C, W78L052C, W78E54, W78E54B, W78E054C, W78LE54,W78E54C, W78E054C, W78L054C, W78E58, W78E58B, W78E058, W78E058B, W78LE58, W78E516B,W78LE516, W78E51D, W78E52D, W78E54D, W78E051D, W78E052D, W78E054D, W78E58D, W78E516D,W78E058D, W78E0516D, W78ERD2, W78IRD2, W78E62, W78E65, W78L065, W78E365, W78LE365,W78E858, W77E54, W77E58, W77LE58, W77E516, W77LE516, W77E532, W79E532, W79E632, W79E201,W79E802ADG(DIP20), W79E802ASG(SOP20), W79E803ADG(DIP20), W79E803ASG(SOP20), W79E804ADG(DIP20),W79E804ASG(SOP20), W79E821A(20PIN), W79E822A(20PIN), W79E823A(20PIN), W79E824A(20PIN),W79E825A(20PIN), W79E2051(20PIN), W79E4051(20PIN), W79E2051-DU(20PIN), W79E4051-DU(20PIN),W79E2051-SU(20PIN), W79E4051-SU(20PIN), W79E8213(DIP20ICP), N79E352(ICP), N78E366(DIP40),N79E815AS28, N79E815AT28, N79E814AS28, N79E814AT28, N79E815AS20, N79E815AT20, N79E814AS20,N79E814AT20, N79E8132AS16,

MPU-MICROCHIP

PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C508B, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12C509B, PIC12C518,PIC12C519, PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674,PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F629, PIC12F675, PIC12F635-8PIN, PIC12F683-8PIN,PIC16F636-8PIN, PIC16F639-8PIN, PIC16F684-8PIN, PIC16F685-8PIN, PIC16F687-8PIN, PIC16F688-8PIN,PIC16F689-8PIN, PIC16F690-8PIN, PIC16F636-14PIN, PIC16F684-14PIN, PIC16F688-14PIN,PIC16F639-20PIN, PIC16F685-20PIN, PIC16F687-20PIN

Mạch nạp đa-zi-năng TOP2013 USB Universal Programmer được áp dụng để hấp thụ chương trình cho vô số những loại IC, Vi điều khiển và tinh chỉnh MCU, EPROMs, EEPROMs và những loại bộ nhớ Flash không giống nhau, mạch bao gồm thiết kế nhỏ tuổi gọn, siêng nghiệp, tiếp xúc với laptop qua cổng usb và phần mềm kèm theo rất dễ dàng sử dụng.

*
*
*
*
top2013

Danh sách những loại cpu mà mạch nạp TOP 2013 hỗ trợ

GAL16V8 ATF16V8 GAL20V8 GAL22V8

2716-12.7V, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V, 2732-21V, 2732-25V, 2764-12.7V, 27C64-12.7V,2764-21V, 27128-12.7V, 27C128-12.7V, 27128-21V, 27C128-21V, 27256-12.7V, 27C256-12.7V,27512-12.7V, 27C512-12.7V, 27513-12.7V, 27C513-12.7V, 27C010-12.7V, 27C020-12.7V,27C040-12.7V, 27C080-12.7V, 27C801-12.7V,

EPROM-AMD

Am2716-12.7V, Am2716-21V, Am2716-25V, Am2732-12.7V, Am2732-21V, Am2732-25V, Am2764-21V,Am2764A-12.5V, Am27C64-12.5V, Am27128-21V, Am27128A-12.5V, Am27C128-12.7V, Am27256HV-21V,Am27C256-12.75V, Am27C256P-12.75V, Am27H256-12.75V, Am27512-12.75V, Am27512/L-12.75V,Am27C010-12.75V, Am27H010-12.75V, Am27HB010-12.75V, Am27C020-12.75V, Am27C040-12.75V,Am27C080-12.7V,

EPROM-ATMEL

AT2716-12.7V, AT2716-21V, AT2716-25V, AT2732-12.7V, AT2732-21V, AT2732-25V, AT27HC64-12.7V,AT27HC64L-12.7V, AT27C128-12.7V, AT27C256-12.7V, AT27HC256-12.7V, AT27/HC256-12.7V,AT27C512-12.7V, AT27C512R-12.7V, AT27C513-12.7V, AT27C513R-12.7V, AT27C010/L-12.7V,AT27C011-12.7V, AT27C040-12.7V, AT27C080-12.7V,

EPROM-CATALYST

CAT2764A-12.7V, CAT27128A-12.7V, CAT27C128-12.7V, CAT27C256-12.7V, CAT27512-12.7V,CAT27C010-12.7V,

EPROM-FUJITSU

MBM2716-12.7V, MBM2716-21V, MBM2716-25V, MBM2732-12.7V, MBM2732-21V, MBM2732-25V,MBM2764-21V, MBM27C64-21V, MBM27128-21V, MBM27C128-21V, MBM27256-12.7V, MBM27C256A-12.7V,MBM27C512-12.7V, MBM27C1000-12.7V, MBM27C1001-12.7V, MBM27C4001-12.7V, MBM27C080-12.7V,

EPROM-GENERAL

2716-12.7V, 2716-21V, 2716-25V, 2732-12.7V, 2732-21V, 2732-25V, 2764-21V, 27C64-21V,2764A-12.7V, 27C6A-12.7V, 27128-21V, 27128A-12.7V, 27C128-12.7V, 27256, 27C256, 27256HV-21V,27512, 27C512, 27512HV-21V, 27513, 27C513, 27010, 27C010, 27011, 27C011, 27101, 27C101,27C020, 27C040, 27C080,

EPROM-HITACHI

HN27C64-21V, HN27128AG-12.7V, HN27128P-21V, HN27/C256, HN27/C512, HN27C101, HN27C301,

EPROM-ST

27128, 27C128, 27256, 27C256, 27512, 27C512, 27C1000, 27C1001, 27C405, 27C4001, 27C801,

EPROM-HYUNDAI

27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27C256-12.7V, 27C512, 27C010, 27C020,

EPROM-ICT

27CX256, 27CX128, 27CX256, 27CX512, 27CX010, 27CX020,

EPROM-INTEL

i2716-12.7V, i2716-21V, i2716-25V, i2732-12.7V, i2732-21V, i2732-25V, i2764-21V,i27C64-12.7V, i2764A-12.7V, i87C64-12.7V, i27128-21V, i27A128-12.7V, i27C128-12.7V,i27C256-12.7V, i87C256-12.7V, i27C512, i27C010, i27010, i27010A, i27020, i27C040,i27C080,

EPROM-MATSUSHITA

27C256, 27C128, 27C256, 27C512, 27C010, 27C020,

EPROM-MICROCHIP

27C64-12.7V, 27C128-12.7V, 27HC256, 27C512, 27513, 27C513, 27C010, 27C020,

EPROM-MITSUBISHI

M5L2764-21V, M5L27C128-12.7V, M5M27128/K-21V, M5M27K-12.7V, M5MC256-12.7V, M5M27C512,M5M27K512, M5M27C100, M5M27C101, M5M27C201, M5M27C401,

EPROM-MXIC

MX2716-12.7V, MX2716-21V, MX2716-25V, MX2732-12.7V, MX2732-21V, MX2732-25V, MX27C256-12.7V,MX27C512-12.7V, MX27C1000-12.7V,

EPROM-NEC

D2716-12.7V, D2716-21V, D2716-25V, D2732-12.7V, D2732-21V, D2732-25V, D2764-21V,D27C64-12.7V, D27128-21V, D27/C256-21V, D27C256A-12.7V, D27C512, D27C1000, D27C1000A,D27C1001, D27C1001A, D27C2001, D27C4001,

EPROM-NS

NM2716-12.7V, NM2716-21V, NM2716-25V, NM2732-12.7V, NM2732-21V, NM2732-25V, NM27LC64-12.7V,NM27C256-12.7V, NM27LC256-12.7V, NMC87C257-12.7V, NM27LC512, NM27LV512, NM27P512,NMC27C64, NM27C128/B-12.7V, NMC27C128/B-12.7V, NMC27CP128-12.7V, NMC27C256-12.7V,NMC27C256B-12.7V, NM27C512, NMC27C512, NMC27C512A, NMC27C010, NMC27C020,

EPROM-OKI

MSM2716-12.7V, MSM2716-21V, MSM2716-25V, MSM2732-12.7V, MSM2732-21V, MSM2732-25V,MSM2764A-12.7V, MSM2764AS-21V, MSM27128A-12.7V, MSM27128AS-21V, MSM27256AS-12.7V,MSM27512AS, MSM271000,

EPROM-RICOH

27C64-21V, 27C256-12.7V,

EPROM-SAMSUNG

KM23C4100,

EPROM-SEEQ

DQ2764-21V, DQ27128-21V, DQ27C256-12.7V,

EPROM-SGS_THOMSON

M27128A-12.7V, M27256, M27CC512, M27C1000, M27C1001, M27C2001, M27C4001,

EPROM-SIGNETICS

27C64A, 27C128, 27C512,

EPROM-SMOS

27C64H, 27128H, 27C256H,

EPROM-SONY

CXK27C256, CXK27C512,

EPROM-TI

TMS2564-25V, TMS2764-21V, TMS27C64-12.7V, TMS27PC64-12.7V, TMS27128-21V, TMS27C128-12.7V,TMS27CP128-12.7V, TMS27C256, TMS27PC256, TMS87257, TMS27C512, TMS27CP512, TMS27C010,TMS27PC010, TMS27C020, TMS27PC020, TMS27C040, TMS27PC040,

EPROM-TOSHIBA

TMM2716-25V, TMM2732-21V, TMM2764-21V, TMM2764A-12.7V, TMM27128-21V, TMM27128A, TMM27256A,TMM27256AD, TMM27512, TC541000, TC541001, TC571000, TC571001, TC532000, TC572000,TC534000, TC574000,

EPROM-VLSI

VT2716-25V, VT2732-21V, VT27C64, VT27C128, VT27C256, VT27C512,

EPROM-WSI

WS2716-25V, WS2732-21V, WS27C512F, WS27C64F, WS57C64F, WS27C128F, WS57C128F, WS57C128FB,WS27C256F, WS27C256L, WS57C256F, WS57C256FB, WS27C512L, WS27C010F, WS27C010L, WS57C65,WS57C257, WS57C51C, WS57C71C,

EEPROM-AMD

AM29C257, AM28F256, AM28F512, AM28F010/A, AM28F020/A, AM29F256, AM29F512, AM29F010,AM29F010B, AM29F020, AM29F020B, AM29F040, AM29F040B, AM29LV010B, AM29LV020B, AM29LV040B,AM29F001B, AM29F001BB, AM29F001T, AM29F001BT, AM29F002B, AM29F002BB, AM29F002T, AM29F002BT,AM29F002NB, AM29F002NT, AM29LV001B, AM29LV001T, AM29LV001BB, AM29LV001BT, AM29LV002B,AM29LV002BB, AM29LV002T, AM29LV002BT,

EEPROM-AMIC

A29512, A29010, A29020, A29040, A29L010, A29L020, A29L040, A29001, A290011, A29002,A290021, A49LF020, A49LF040,

EEPROM-ASD

AE29F1008, AE29F2008, AE29F4008, AE49F1008, AE49F2008,

EEPROM-MACRONIX

MX28F1000, MX28F2000, MX29F010, MX29F020, MX29F040, MX29F001T/B, MX29F002T/B, MX29F004T/B,

EEPROM-ATMEL

AT2816, AT2816A, AT28C16, AT2817A, AT28C17, AT2864A, AT28C64, AT28HC64, AT28C64X,AT28C64L, AT28PC64, AT28C64B, AT28HC64B, AT28LV64B, AT28C256, AT28C257, AT28C512,AT28C010, AT28C020, AT28C040, AT28C040A, AT28F256, AT28F257, AT28F512, AT28F010,AT28F020, AT29C257, AT29C256, AT29C257, AT29C512, AT29C010, AT29C010A, AT29C020,AT29C040, AT29C040A, AT29LV512, AT29LV010, AT29LV010A, AT29LV020, AT29LV020A, AT29LV040,AT29LV040A, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49F001, AT49F001N, AT49F001T, AT49F001NT,AT49F002, AT49F002N, AT49F002T, AT49F002NT, AT49F002A, AT49F002AN, AT49F002AT, AT49F002ANT,AT49BV020, AT49BV040, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC, AT49LL040*32PLCC,AT49LL080*32PLCC, AT49F010, AT49F020, AT49F040, AT49LV010, AT49LV020, AT49LV040,AT49BV/LV001, AT49BV/LV002, AT49BV/LV004, AT49LW040*32PLCC, AT49LW080*32PLCC, AT49LL020*32PLCC,AT49LL040*32PLCC, AT49LL080*32PLCC,

EEPROM-ACTRANS

AC39LV512, AC39LV010, AC39LV020, AC39LV040,

EEPROM-WINBOND

W27E257, W27E512, W27E010, W27E020, W27E040, W27C257, W27C512, W27C010, W27C020,W27C040, W27F257, W27F512, W27F010, W27F020, W27F040, W28F256, W28F257, W28F512,W28F010, W28F020, W29EE010, W29EE011, W29EE012, W29C010, W29C020, W29C040, W49F010,W49F020, W49F040, W49L010, W49L020, W49L040, W49F001, W49F001N, W49F001T, W49F001NT,W49F002, W49F002N, W49F002T, W49F002NT, W49F002U, W49L001, W49L002, W49V002, W49V004,W39V040A, W39V040FA, W39V040FB, W39V040B, W39V040C, W39V040FC, W39V080F, W39V080FA,W39V080FB, W39L512, W39L010, W39L020, W39L040,

EEPROM-CATALYST

CAT2816, CAT2816A, CAT28C16, CAT2817A, CAT28C17, CAT2864A, CAT28C64, CAT28HC64, CAT28C256,CAT28F512/I, CAT28F512V5/I, CAT28F010/I, CAT28F010V5/I, CAT28F020/I,

EEPROM-DALLAS

DS1220Y, DS1220AB, DS1220AD, DS1225AB, DS1225AD, DS1225D, DS1225DE, DS1225Y, DS1230Y,DS1230AB, DS1245Y, DS12449, DS1250Y,

EEPROM-EON

EN29F040, EN29F040A, EN29F004B, EN29F004T, EN29F001B, EN29F001T, EN29F002B, EN29F002NB,EN29F002T, EN29F002NT,

EEPROM-EXEL

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,

EEPROM-EMTC

EM29SF002,

EEPROM-FUJITSU

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28F256, 28F512, 28F010/A,28F020/A, 29F010, 29F010A, 29F010B, 29F020, 29F020A, 29F020B, 29F040, 29F040A, 29F040B,MBM29LV010, MBM29LV020, MBM29LV040, MBM29F001B, MBM29F001T, MBM29F002B, MBM29F002T,

EEPROM-HYNIX

HY29F010, HY29F010B, HY29F020, HY29F020B, HY29F040, HY29F040B, HY29LV010B, HY29LV020B,HY29LV040B, HY29F001B, HY29F001BB, HY29F001T, HY29F001BT, HY29F002B, HY29F002BB,HY29F002T, HY29F002BT, HY29F002NB, HY29F002NT, HY29LV001B, HY29LV001T, HY29LV001BB,HY29LV001BT, HY29LV002B, HY29LV002BB, HY29LV002T, HY29LV002BT,

EEPROM-HITACHI

HN58C65, HN58C66, HN58C256A, HN58C1001,

EEPROM-INTEL

i2816, i2816A, i28C16, i2817A, i28C17, i2864A, i28C64, i28HC64, i28F256A, i28F256,i28F512, i28F010, i28F020, i28F040, i28F001BX-T, i28F001BX-B, N82802AA*32PLCC, N82802AB*32PLCC,N82802AC*32PLCC,

EEPROM-ISSI

IS28F010, IS28F020,

EEPROM-MICROCHIP

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-MITSUBISHI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, M5M28F101P, M5M28F102P, M5M28C64A,

EEPROM-NEC

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256,

EEPROM-OKI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-SAMSUNG

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64,

EEPROM-SEEQ

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 28C010,

EEPROM-SGS-THOMSON

GS28F256, M28F256A, M28F512, M28F101, M28F102, M28F1001, M28F201,

EEPROM-ST

M50FW002*32PLCC, M50FW040*32PLCC, M50FW080*32PLCC, M29F001B, M29F001T, M29F002B,M29F002T, M29W001B, M29W001T, M29W002B, M29W002T,

EEPROM-SST

SST27SF256, SST27SF512, SST27SF010, SST27SF020, SST27VF010, SST27VF020, SST37VF512,SST37VF010, SST37VF020, SST37VF040, SST2816, SST2816A, SST28C16, SST2817A, SST28C17,SST2864A, SST28C64, SST28HC64, SST28C256/A, SST28SF040A, SST28VF040A, SST29EE512,SST29EE010, SST29EE020, SST29EE040, SST29LE512, SST29LE010, SST29LE020, SST29LE040,SST29VE512, SST29VE010, SST29VE020, SST29VE040, SST29SF512, SST29SF010, SST29SF020,SST29SF040, SST29VF512, SST29VF010, SST29VF020, SST29VF040, SST39SF512, SST39SF010,SST39SF020, SST39SF040, SST39LF512, SST39LF010, SST39LF020, SST39LF040, SST39VF512,SST39VF010, SST39VF020, SST39VF040, M29F001B, M29F001T, M29F002B, M29F002T, M29W001B,M29W001T, M29W002B, M29W002T, SST49LF002, SST49LF002A, SST49LF003, SST49LF003A, SST49LF004,SST49LF004A, SST49LF008, SST49LF008A, SST49LF002B, SST49LF003B, SST49LF004B, SST49LF020,SST49LF020A, SST49LF020?, SST49LF030A, SST49LF040, SST49LF040b, SST49LF080A,

EEPROM-SYNCMOS

F29C51001T, F29C51001B, F29C51002T, F29C51002B, F29C51004T, F29C51004B, S29C51001T,S29C51001B, S29C51002T, S29C51002B, S29C51004T, S29C51004B, F29C31001T, F29C31001B,F29C31002T, F29C31002B, F29C31004T, F29C31004B, S29C31001T, S29C31001B, S29C31002T,S29C31002B, S29C31004T, S29C31004B,

EEPROM-TI

TMS29F256, TMS29F258, TMS29F259, TMS29F010, TMS29F020, TMS29F040,

EEPROM-TOSHIBA

TC58257AP, TC58257AP-LV, TC58F1001P,

EEPROM-VLSI

2816, 2816A, 28C16, 2817A, 28C17, 2864A, 28C64, 28HC64, 28C256/A, 29C010,

EEPROM-MOSEL

V29C51001T, V29C51001B, V29C51002T, V29C51002B, V29C51004T, V29C51004B, F29C51001T,F29C51001B, F29C51002T, F29C51002B, F29C51004T, F29C51004B,

EEPROM-XICOR

X2816, X2816A, X2816B, X28C16, X28C16A, X28C16B, X2817A, X28C17, X2864A, X28C64,X28HC64, X28C256, X28HC256, X28TC256, X28VC256, X28C64*32PIN, X28HC64*32PIN, X28C256*32PIN,X28HC256*32PIN, X28TC256*32PIN, X28VC256*32PIN, X28C010, X28HT010, X28C020, X28HT020,

EEPROM-LINKSMART

LST28001, LST28002, LST28004,

EEPROM-PMC

PM37VF512, PM37VF010, PM37VF020, PM29F002, PM29F004, PM29LV002, PM29LV004, PM39LV512,PM39LV010, PM39LV020, PM39LV040, PM49FL002, PM49FL004,

EEPROM-PTC

PT28C010, PT28C020,

MPU-AMD

87C51, 87C521, 87C541,

MPU-ATMEL

AT80F51, AT80F52, AT87F51, AT87F52, AT87F55WD, AT87F51RC, AT89C51, AT89LV51, AT89C52,AT89LV52, AT89C55, AT89LV55, AT89C55WD, AT89C51RC, AT89S51, AT89LS51, AT89S52, AT89LS52,AT89C1051, AT89LV1051, AT89C2051, AT89LV2051, AT89C4051, AT89LV4051, AT89S8252, AT89LS8252,AT89S8252, AT89LS8252, AT89S8253, AT89LS8253, AT89S53, AT89LS53, T89C51RB2, T89C51RC2,T89C51RD2, AT89C51RB2, AT89C51EB2, AT89C51IB2, AT89C51RC2, AT89C51EC2, AT89C51IC2,AT89C51RD2, AT89C51ED2, AT89C51ID2, AT89S54, AT89S58, AT89S64, AT90S1200, AT90S2313,AT90S4414, AT90LS4414, AT90S8515, AT90LS8515, AT90S4434, AT90S8535, AT90LS8535, AT90S4434,AT90LS4434, AT90S2333, AT90S4433, ATTINY11(Hi), ATTINY12(Hi), ATTINY13(Serial), ATTINY15L(Hi),ATTINY25(Serial), ATTINY45(Serial), ATTINY45(Serial), ATTINY26(12V), ATTINY26L(12V),ATTINY28L, ATTINY28V, ATTINY2313(DIP20), ATTINY2313V(DIP20), ATMEGA8, ATMEGA8L, ATMEGA8A,ATMEGA16, ATMEGA16L, ATMEGA16A, ATMEGA8535, ATMEGA8535L, ATMEGA8515, ATMEGA8515L,ATMEGA32, ATMEGA32L, ATMEGA48*PDIP28, ATMEGA88*PDIP28, ATMEGA88P*PDIP28, ATMEGA88PA*PDIP28,ATMEGA168*PDIP28, ATMEGA328*PDIP28, ATMEGA328V*PDIP28, ATMEGA48V*PDIP28, ATMEGA88V*PDIP28,ATMEGA168V*PDIP28, ATMEGA162*DIP40, ATMEGA164*PDIP40, ATMEGA161, ATMEGA161L, ATMEGA163,ATMEGA163L, AT90S2323, AT90LS2323, AT90S2343, AT90LS2343,

MPU-DALLAS

DS87C520, DS89C420, DS89C430, DS89C440, DS89C450,

MPU-SST

SST89C54, SST89C58, SST89F54, SST89F58, SST89E554RC, SST89E564RD, SST89V554RC, SST89V564RD,SST89E52RD, SST89E54RD, SST89E58RD, SST89E516RD, SST89E52RD2, SST89E54RD2, SST89E58RD2,SST89E516RD2, SST89V52RD, SST89V54RD, SST89V58RD, SST89V516RD, SST89V52RD2, SST89V54RD2,SST89V58RD2, SST89V516RD2,

MPU-PDK

PDK10C32, PDK10C64(60k), PDK10C64(63k),

MPU-STK

STK6033BDIG(DIP40-16K), STK6033BSOG(SOP20-16K), STK6031(DIP40-64K), STK6032(DIP40-64K),STK6052(as,

MPU-MEGAWIN

MPC89E51A, MPC89E52A, MPC89E53A, MPC89E54A, MPC89E58A, MPC89E515A, MPC89E516A, MPC89L51A,MPC89L52A, MPC89L53A, MPC89L54A, MPC89L58A, MPC89L516A, MPC82E52AE(DIP20), MPC82E52AS(SOP20),MPC82E52AT(TSSOP20), MPC82L52AE(DIP20), MPC82L52AS(SOP20), MPC82L52AT(TSSOP20), MPC82E54AE(DIP20),MPC82E54AE2(DIP28), MPC82E54AP(PLCC32), MPC82E54AE(SOP20), MPC82E54AS2(SOP28), MPC82E54AS3(SSOP28),MPC82E54AT(TSSOP20), MPC82E54AT2(TSOP28), MPC82L54AE(DIP20), MPC82L54AE2(DIP28),MPC82L54AP(PLCC32), MPC82L54AE(SOP20), MPC82L54AS2(SOP28), MPC82L54AS3(SSOP28), MPC82L54AT(TSSOP20),MPC82L54AT2(TSOP28),

MPU-SYNCMOS

SM2952, SM2958, SM2964, SM2965, SM8951A, SM8952A, SM8951B, SM8952B, SM8954, SM8958,SM89516, SM89516C, SM89516L, SM8954A, SM8958A, SM89516A, SSU7301, SM7908, SM79108,SM89S16R1, SM7964, SM79164, SM5964C, SM5964A, SM5964AL, SM59264, SM59128, SM894051,SM59D03G2C, SM59D03G2L, SM59D04G2C, SM59D04G2L, SM59R01G1(DIP40), SM59R02G1(DIP40),SM894051, SM59R05A5C(DIP40), SM59R05A5L(DIP40), SM59R_G6C(DIP40), SM59R_G6L(DIP40),SM59R16A5C(DIP40), SM59R16A5L(DIP40), SM59R05G6(DIP40), SM59R09G6(DIP40), SM59R16G6(DIP40),SM39R2051(20pin), SM39R4051(20pin), SM39R08A2(16pin), SM39R08A2(20pin), SM39R08A2(24pin),SM39R08A2(28pin), SM39R12A2(16pin), SM39R12A2(20pin), SM39R12A2(24pin), SM39R12A2(28pin),SM39R16A2(16pin), SM39R16A2(20pin), SM39R16A2(24pin), SM39R16A2(28pin), SM39R05A3(10pin),SM39R05A3(14pin), SM39R05A3(16pin), SM39R05A3(20pin), SM39R08A3(10pin), SM39R08A3(14pin),SM39R08A3(16pin), SM39R08A3(20pin), SM39R16A3(10pin), SM39R16A3(14pin), SM39R16A3(16pin),SM39R16A3(20pin), SM39R02G1(10pin), SM39R02G1(14pin), SM39R04G1(10pin), SM39R04G1(14pin),

MPU-LG

GMS97C51, GMS97C52, GMS97C54, GMS97C58, GMS97C1051, GMS97C2051,

MPU-INTEL

i87C51, i87C52, i87C54, i87C58, i87C51FA, i87C51FB, i87C51FC, i87LC51FA, i87LC51FB,i87LC51FC, i87C51RA+, i87C51RB+, i87C51RC+, i87C51RD+, i87LC51RA+, i87LC51RB+, i87LC51RC+,i87LC51RD+,

MPU-PHILIPS

P87C51, P87C52, P87C54, P87C58, P87C51X2, P87C52X2, P87C54X2, P87C58X2, P87C51FA,P87C51FB, P87C51FC, P87LC51FA, P87LC51FB, P87LC51FC, P87C51RA+, P87C51RB+, P87C51RC+,P87C51RD+, P87LC51RA+, P87LC51RB+, P87LC51RC+, P87LC51RD+, P87C591, P89C51Uxxx, P89C52Uxxx,P89C54Uxxx, P89C58Uxxx, P89C51Bx, P89C52Bx, P89C54Bx, P89C58Bx, P89C51X2, P89C52X2,P89C54X2, P89C58X2, P89C51RA+, P89C51RB+, P89C51RC+, P89C51RD+, P89C51RA2Hxx, P89C51RB2Hxx,P89C51RC2Hxx, P89C51RD2Hxx, P89C51RA2B, P89C51RB2B, P89C51RC2B, P89C51RD2B, P89C51RA2F,P89C51RB2F, P89C51RC2F, P89C51RD2F, P89C60X2, P89C61X2, P89C660, P89C662, P89C664,P89C668, P87LPC759, P87LPC760, P87LPC761, P87LPC762, P87LPC764, P87LPC767, P87LPC768,P87LPC769, P89LPC901, P89LPC902, P89LPC903, P89LPC906, P89LPC907, P89LPC908, P89LPC9107,P89LPC912, P89LPC913, P89LPC914, P89LPC915, P89LPC916, P89LPC917, P89LPC920, P89LPC921,P89LPC922, P89LPC9221, P89LPC924, P89LPC925, P89LPC930, P89LPC931, P89LPC932, P89LPC932A1,P89LPC933, P89LPC934, P89LPC935, P89LPC936, P89LPC938, P89V51RB2, P89V51RC2, P89V51RD2,P89LV51RB2, P89LV51RC2, P89LV51RD2,

MPU-WINBOND

W78E51, W78E51B, W78LE51, W78E51C, W78E051C, W78LE51C, W78L051C, W78E52, W78E52B,W78LE52, W78E52C, W78E052C, W78LE52C, W78L052C, W78E54, W78E54B, W78E054C, W78LE54,W78E54C, W78E054C, W78L054C, W78E58, W78E58B, W78E058, W78E058B, W78LE58, W78E516B,W78LE516, W78E51D, W78E52D, W78E54D, W78E051D, W78E052D, W78E054D, W78E58D, W78E516D,W78E058D, W78E0516D, W78ERD2, W78IRD2, W78E62, W78E65, W78L065, W78E365, W78LE365,W78E858, W77E54, W77E58, W77LE58, W77E516, W77LE516, W77E532, W79E532, W79E632, W79E201,W79E802ADG(DIP20), W79E802ASG(SOP20), W79E803ADG(DIP20), W79E803ASG(SOP20), W79E804ADG(DIP20),W79E804ASG(SOP20), W79E821A(20PIN), W79E822A(20PIN), W79E823A(20PIN), W79E824A(20PIN),W79E825A(20PIN), W79E2051(20PIN), W79E4051(20PIN), W79E2051-DU(20PIN), W79E4051-DU(20PIN),W79E2051-SU(20PIN), W79E4051-SU(20PIN), W79E8213(DIP20ICP), N79E352(ICP), N78E366(DIP40),N79E815AS28, N79E815AT28, N79E814AS28, N79E814AT28, N79E815AS20, N79E815AT20, N79E814AS20,N79E814AT20, N79E8132AS16,

MPU-MICROCHIP

PIC12C508, PIC12C508A, PIC12C508B, PIC12C509, PIC12C509A, PIC12C509B, PIC12C518,PIC12C519, PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12C671, PIC12C672, PIC12CE673, PIC12CE674,PIC12F508, PIC12F509, PIC12F510, PIC12F629, PIC12F675, PIC12F635-8PIN, PIC12F683-8PIN,PIC16F636-8PIN, PIC16F639-8PIN, PIC16F684-8PIN, PIC16F685-8PIN, PIC16F687-8PIN, PIC16F688-8PIN,PIC16F689-8PIN, PIC16F690-8PIN, PIC16F636-14PIN, PIC16F684-14PIN, PIC16F688-14PIN,PIC16F639-20PIN, PIC16F685-20PIN, PIC16F687-20PIN