Trong Tự Nhiên Brom Có 2 Đồng Vị Bền: 79Br Chiếm 50,69% Số Nguyên

-
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thứ lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và thôn hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an ninh Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xã hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

Trong thoải mái và tự nhiên Brom có hai đồng vị là B 79 r cùng B 81 r . Biết nguyên tử khối mức độ vừa phải của Brom là 79,91. Phần trăm cân nặng đồng vị B 81 r trong muối hạt K B r O 3 là ( biết Br (K = 39), O (M = 16))

A. 87, 02%.

B. 26,45%.

C. 22,08%.

D. 28,02%.

Bạn đang xem: Trong tự nhiên brom có 2 đồng vị


*

*

Dưới đấy là một vài câu hỏi có thể liên quan tới câu hỏi mà chúng ta gửi lên. Có thể trong đó bao gồm câu vấn đáp mà bạn cần!

Nguyên tử khối trung bình của Br là 79,91. Brom tất cả hai đồng vị là 79Br và 81Br
Br. Ti
Tin
Tinh
Tính
Tính phần trăm cân nặng của đồng vị 79Br
Br trong muối Na
Br
O3( đến Na=23, O=16)


Gọi % 79Br là a%=> 79.a%+81.(100-a)%=79,91=> a=54,5(%)

(\%79Br=frac ext 54,5%.79 ext79,91+23+16.2=31,91\%)


Brom tất cả 2 đồng vị cùng với số khối khớp ứng là 79 với 81. Nguyên tử brom có 35 proton. Nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,91a/ Viết kí hiệu nguyên tử 2 đồng vị của bromb/ tình phân tử khối trung bình của Na
Br
O3. Cho nguyên tử khối vừa phải của Na=23; O=16c/ tính tỷ lệ số nguyên tử từng đồng vị của bromd/ tính phần trăm khối lượng đồng vị 79Br trong muối Na
Br
O3e/ mang sử trong hỗn hợp 2 đồng vị...

Brom tất cả 2 đồng vị cùng với số khối khớp ứng là 79 và 81. Nguyên tử brom bao gồm 35 proton. Nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,91a/ Viết kí hiệu nguyên tử 2 đồng vị của bromb/ tình phân tử khối mức độ vừa phải của Na
Br
O3. Mang đến nguyên tử khối trung bình của Na=23; O=16c/ tính xác suất số nguyên tử mỗi đồng vị của bromd/ tính phần trăm trọng lượng đồng vị 79Br trong muối bột Na
Br
O3e/ trả sử trong tất cả hổn hợp 2 đồng vị của brom gồm 545 nguyên tử đồng vị bao gồm số khối 79 thì số nguyên tử khớp ứng của đồng vị sót lại là từng nào ?


Nguyên tử khối trung bình của brom là 79,91. Brom có 2 đồng vị biết 79br với 80br. Thành phần xác suất số nguyên tử của nhì đồng vị trên theo thứ tự là:a) 91% và 9%. B) 55,5% và 45,5%c)60% với 40%. D) 30% và 70%


Gọi phần trăm số đồng vị của79Br và80Br theo thứ tự là a,b

Ta tất cả :

$a + b = 100\%$ với $ 79a + 80b = 79,91$

Suy ra a = 9% ; b = 91%

Chọn câu trả lời A


Nguyên tử khối vừa đủ của thành phần R là 79,91. Trong thoải mái và tự nhiên R tất cả 2 đồng vị bền. Biết đồng vị R 7 79 chỉ chiếm 54,5%. Số khối của đồng vị vật dụng hai là: A.80 B.81 C.82...

Nguyên tử khối mức độ vừa phải của nhân tố R là 79,91. Trong thoải mái và tự nhiên R có 2 đồng vị bền. Biết đồng vị R 7 79 chỉ chiếm 54,5%. Số khối của đồng vị thiết bị hai là:

A.80

B.81

C.82

D.83


Trong vạn vật thiên nhiên Br bao gồm 2 đồng vị 79Br với 81Br . Biết ngtu khối mức độ vừa phải của Brom là 79,91 . Phần trăm cân nặng 79Br là ????

*

Trong tự nhiên Brom có 2 đồng vị bền: 79Br chiếm 50,69% số nguyên tử cùng 81Br chiếm phần 49,31% số nguyên tử. Hãy kiếm tìm nguyên tử khối vừa đủ của brom.


*

Nguyên tử khối của Brom là :

 (overlineA=frac79.50,69+81.49,31100approx79,98u)

Vậy Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là (79,98u)


*

Nguyên tử khối vừa đủ của Br là: 

(overlineA=frac79.50,69+81.49,3150,69+49,31=frac7998,62100=79,9862)

Vậy nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,9862


Trong tự nhiên và thoải mái Br gồm 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chiếm 54,5% số nguyên tử. Tìm cân nặng nguyên tử vừa đủ của Br. A. 79,91. B. 80,09. C. 80,72. D. 79,10.

Trong tự nhiên và thoải mái Br tất cả 2 đồng vị là 79Br, 81Br. Biết 79Br chỉ chiếm 54,5% số nguyên tử. Tìm cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của Br.

A. 79,91.

B. 80,09.

C. 80,72.

D. 79,10.


Đáp án A

Khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Br là

MBr = ( 79 . 54 , 5 + 81 ( 100 - 54 , 5 ) ) / 100 = 79 , 91


Câu 1. Trong tự nhiên brom bao gồm hai đồng vị, đồng vị 79Br chỉ chiếm 54% số nguyên tử và nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,92. Coi nguyên tử khối có giá trị ngay số khối thì đồng vị sản phẩm hai tất cả số khối là
A. 82. B. 83. C. 80. D. 81.

Câu 1. Trong tự nhiên brom bao gồm hai đồng vị, đồng vị 79Br chiếm phần 54% số nguyên tử và nguyên tử khối vừa phải của brom là 79,92. Coi nguyên tử khối có giá trị thông qua số khối thì đồng vị sản phẩm hai tất cả số khối là

A. 82. B. 83.

C. 80. D. 81.


Phần trăm số nguyên tử đồng vị còn sót lại là 100% -54% = 46%

Gọi A là số khối đồng vị còn lại

Ta có : 

$A.46\% + 79.54\% = 79,92 Rightarrow A = 81$

Đáp án D


Trong thoải mái và tự nhiên sắt bao gồm 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chiếm phần 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% với 58Fe chỉ chiếm 0,28%. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% cùng 81Br chiếm 49,31%. Nguyên tố % cân nặng của 56Fe vào Fe
Br3 là A. 17,36%. B. 18,92%. C. 27,03%. D. 27,55%.

Trong thoải mái và tự nhiên sắt có 4 đồng vị 54Fe chiếm phần 5,8%, 56Fe chiếm 91,72%, 57Fe chiếm 2,2% với 58Fe chiếm phần 0,28%. Brom là hỗn hợp hai đồng vị 79Br chiếm phần 50,69% và 81Br chiếm phần 49,31%.

Thành phần % trọng lượng của 56Fe trong Fe
Br3 là

A. 17,36%.

B.

Xem thêm:

 18,92%.

C. 27,03%.

D. 27,55%.


Đáp án A

• trọng lượng nguyên tử vừa phải của sắt là

MFe = 0,058 x 54 + 0,9172 x 56 + 0,022 x 57 + 0,0028 x 58 = 55,9116.Khối lượng vừa đủ của Br là

MBr = 0,5069 x 79 + 0,4931 x 81 = 79,9862.Phần trăm trọng lượng của 56Fe vào Fe
Br3 là

*


Trong thoải mái và tự nhiên kali gồm 3 đồng vị 39K chỉ chiếm 93,26% và đồng vị 40K chiếm 0,012% cùng đồng vị 41K. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br với 81Br cùng với nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,92. Yếu tố % khối lượng của 39K trong KBr là A. 30,56%. B. 29,92%. C. 31,03%. D. 30,55%.

Trong tự nhiên và thoải mái kali bao gồm 3 đồng vị 39K chiếm phần 93,26% cùng đồng vị 40K chiếm 0,012% và đồng vị 41K. Brom là tất cả hổn hợp hai đồng vị 79Br cùng 81Br với nguyên tử khối vừa đủ của Br là 79,92. Yếu tắc % khối lượng của 39K vào KBr là

A. 30,56%.

B. 29,92%.

C. 31,03%.

D. 30,55%.


Đáp án D

%41K = 100 - 93,26 - 0,012 = 6,728%.Khối lượng nguyên tử trung bình của K là: MK = 39 x 0,9326 + 40 x 0,00012 + 41 x 0,06728 = 39,13468.Khối lượng nguyên tử vừa đủ của Br là:

MBr = 79,92.Thành phần phần trăm của 39K trong KBr là

*


Brom vào tự nhiên là tất cả hổn hợp 2 đồng vị: đồng vị 1 bao gồm số khối 79 chiếm 50,7% ; đồng vị 2 gồm số khối 81 chiếm 49,3%. Tính nguyên tử khối mức độ vừa phải của brom.


Brom gồm 2 đồng vị là 79br và71br Nguyên tử khối vừa phải của Brom là 79,91.​a) Tính % số nguyên tử từng đồng vị của Brom?​b) Tính % cân nặng của79Br vào hợp hóa học Ca
Br2 (cho Ca = 40) ?​c) Biết đồng vị 79Br bao gồm số hạt sở hữu điện nhiều hơn số hạt không sở hữu điện là 26 hạt. Xác minh số hiệu nguyên tử của Brom ?


(a.Đặt:\%^79Br=aleft(a>0 ight)\Rightarrow\%^81Br=100\%-a\overlineNTK_Br=79,91\Leftrightarrow79a+81.left(100\%-a ight)=79,91\Leftrightarrow a=54,5\%\Rightarrow\%^79Br=54,5\%;\%^81Br=45,5\%)

b. Xác suất theo KL đồng vị 79Br trong phân tử Ca
Br2:

(54,5\%.dfrac70.91.279,91.2+40approx43,59\%)

c. 

(left{eginmatrixP=E\P+N=79\left(P+E ight)-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP+N=79\2P-N=26endmatrix ight.\Leftrightarrowleft{eginmatrixP=E=Z=35\N=44endmatrix ight.)


Đúng 1
phản hồi (0)

Biết trong tự nhiên Brom tất cả 2 đồng vị là Br cùng Br, nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,91. Kiếm tìm số nguyên tử của từng đồng vị trong tổng thể 4000 nguyên tử Brom?


Xem chi tiết
Lớp 10 Hóa học bài 2. Hạt nhân nguyên tử. Thành phần hóa học. Đồng...
0
1
gởi Hủy

Nguyên tử khối vừa đủ của Brom là 79.91. Brom có 2 đồng vị, trong số ấy đồng vị ⁷⁹Br chiếm 54.5% số nguyên tử.a) Tính nguyên tử khối của đồng vị còn lạib) Tính % cân nặng của đồng vị ⁷⁹Br gồm trong phân tử HBr
O4

*


Xem chi tiết
Lớp 10 Hóa học bài xích 2. Phân tử nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa học. Đồng...
0
0
gửi Hủy
Tìm yếu tố % số nguyên tử mỗi đồng vịa) Brôm (Br) có 2 đồng vị 79Br và 81Br, nguyên tử khối mức độ vừa phải của Br là 79,99b) Cacbon (C) có 2 đồng vị 12C cùng 13C , nguyên tử khối vừa phải của C là 12,011c) cân nặng nguyên tử mức độ vừa phải của Ne là 20,18 và Ne bao gồm hai đồng vị ứng với số khối là trăng tròn và 22.d) Hiđro tự nhiên và thoải mái là các thành phần hỗn hợp của hai đồng vị 1H với 2H. Nguyên tử khối vừa đủ của hidro là 1,008.
Đọc tiếp

Tìm thành phần % số nguyên tử từng đồng vị

a) Brôm (Br) tất cả 2 đồng vị 79Br và 81Br, nguyên tử khối vừa phải của Br là 79,99

b) Cacbon (C) gồm 2 đồng vị 12C cùng 13C , nguyên tử khối vừa đủ của C là 12,011

c) khối lượng nguyên tử mức độ vừa phải của Ne là 20,18 và Ne bao gồm hai đồng vị ứng cùng với số khối là 20 và 22.

d) Hiđro thoải mái và tự nhiên là hỗn hợp của nhị đồng vị 1H với 2H. Nguyên tử khối trung bình của hidro là 1,008.


Xem cụ thể
Lớp 10 hóa học
0
0
gửi Hủy
olm.vn hoặc hdtho
lis.edu.vn